8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla REGIA CIVITAS

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla REGIA CIVITAS złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Przemyskie Święto Ulic – 100 lat Polsko!”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla REGIA CIVITAS o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFUPROSZCZOONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

PDFOGŁOSZENIE.pdf

 

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 14-08-2018 13:03