17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw osobowych i płac w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SPECJALISTA DO SPRAW OSOBOWYCH I PŁAC
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W PRZEMYŚLU

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 roku  w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. 2018 poz. 936)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista do spraw osobowych i płac

 

 

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o  pracę na czas określony

 

I.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy lub średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 6. nieposzlakowaną opinię.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft OfFice (WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,
 2. znajomość i umiejętność obsługi programów płacowych  (VULCAN), program Płatnik, program sprawozdawczy GUS, Systemu Informacji Oświatowej, bankowego systemu obsługi przelewów Getin Noble Bank S.A., PEFRON
 3. znajomość ustaw: kodeks pracy, karta nauczyciela, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy
  o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku lub o zbliżonym zakresie,
 6. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi,
 2. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych,
 3. naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją,
 4. sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia JDU z art. 30KN, ekwiwalentów BHP, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. przygotowywanie umów zlecenie i umów o dzieło,
 6. sporządzanie przelewów w systemie bankowym,
 7. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 8. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego (RP-7),
 9. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu płac,
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
 11. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych,
 12. prowadzenie pełnej obsługi programu Płatnik (dokumentacja ubezpieczeniowa pracowników, deklaracje ZUS),
 13.  naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR),
 14. archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 15. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych,
 16. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizacji prac społeczno- użytecznych,
 17. wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, dokumentujące wymagany staż pracy,
 5. oświadczenia:

- kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

 

Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

 

V. WARUNKI PRACY:

1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5

2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

3. Stanowisko: samodzielne

4. Jednozmianowy system pracy w pozycji  siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym
i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do dnia 03.09.2018 do godz. 13.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5,
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw osobowych i płac”.

 

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 03.09.2018 o godz. 13.30.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

 1. etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
 2. etap- kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku nabory będzie umieszczona na stronie internetowej organu prowadzącego -”BIP” oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu w terminie do dnia 07.09.2018 r.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 55 76.

 

 

 

Przemyśl, dnia 13.08.2018

 

                                                                                              mgr Artur Mykita

                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15
                                                                                              w Przemyślu

 

 

 

PDFogłoszenie o naborze.pdf

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-08-2018 14:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 13-08-2018 14:17