16 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 6.971 bezrobotnych, czyli o 50 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 840 osób, czyli o 10,5 %.

 

pup_logo.png

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu czerwca br. wynosiła 3.237 osób (46,4 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 114 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była większa o 64 osoby i na koniec czerwca 2018 roku wynosiła 3.734  osób (tj. 53,6 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na:

 

30.04.2018 r.

 

31.05.2018 r.

1.

Polska

6,3

6,1

2.

Województwo podkarpackie

9,3

9,0

3.

Powiat przemyski

14,0

13,5

4.

Miasto Przemyśl

12,2

12,0

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,1 %), gminy Przemyśl (12,4 %), gminy Dubiecko (11,8  %), gminy Orły (11,2 %), gminy Bircza (10,5 %) natomiast najmniejszy udział, bo 5,3 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W czerwcu b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 537 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 545 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 587 osób, natomiast w miesiącu poprzednim 790 osób.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 211 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 85 osób, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 21 osób
 • Robót publicznych – 16 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 19 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 14 osób
 • Bon na zasiedlenie – 5 osób
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 3 osoby
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 7 osób

- rozpoczęcia szkolenia – 6 osób

- rozpoczęcia stażu – 51 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 6 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 14 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 135 osób

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 23 osoby

- podjęcia nauki – 0 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 9 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 2 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 4 osoby

- z innych przyczyn – 41 osób

 

 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 53,0  % ogółu bezrobotnych (3.691 osób, w tym 1.959 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,3 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.327 osób, tj. 36,0 % stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 818 osób, które stanowiły 11,7% w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 817 i 11,6%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 54,6% (w miesiącu poprzednim 54,6%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 80,2% (w miesiącu poprzednim 80,4%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 5,0% (w miesiącu poprzednim 4,9%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2.060 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,5% (w miesiącu poprzednim 29,3%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych były 1.910 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 27,4% (w poprzednim miesiącu 27,1%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 1,8%, czyli 127 osób w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 2,4 % i 168 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,5% (32 osoby) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,4% i 30 osób).

Według stanu na 30 czerwca 2018 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowały się 163 osoby poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadające statusu osoby bezrobotnej – w tym  120 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 173 osoby poszukujących pracy i 119 osób niepełnosprawnych).

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec czerwca br.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 352 osoby (w tym 190 kobiet)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 63 (w tym 17 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 4 (w tym 0 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 158 (w tym 116 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 102 (w tym 60 kobiet)

 

 

W czerwcu br. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 169 ofert, to o 58 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 53,8 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w czerwcu 2017 roku – 56,8 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w czerwcu 2018 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

169

91

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

124

46

miejsca aktywizacji zawodowej

45

45

 

z tego

Staże

41

41

prace społecznie użyteczne

4

4

dla niepełnosprawnych

13

10

 

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w czerwcu br. 12,1% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 43,1 %.

 

 

business-925900_960_720.jpeg

 

 

oprac. Agata Czereba

fot. www.pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-08-2018 10:22
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 01-08-2018 10:24