11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Basket 15"

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zm.).

W dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Basket 15” z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Basket 15” realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „X Turniej koszykówki na 100 – lecie Niepodległości Polski „Karpatia 2018” z  pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 2 500  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 20 lipca 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. listownie - pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFOferta UKS Basket 15.pdf
PDFOgłoszenie Basket 15 oferta.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 13-07-2018 12:32