12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Parafii pw. św. Józefa Sebastiana Biskupa

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Parafii pw. św. Józefa Sebastiana Biskupa złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Piknik „Niepodległa to My”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię pw św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 1 640,00 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Parafią pw. św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-06-2018 14:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 04-06-2018 14:18