7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpatrywanie wniosków

Nazwa Karty usługi:

Rozpatrywanie wniosków

Kogo dotyczy

Każdego

Czas realizacji

 1. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.W każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
 2. Wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia wniosek innej osoby powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia wniosku, a gdy jego załatwienie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jego wniesienia albo przekazania.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgoda osoby, w interesie której jest składany wniosek (w przypadku składania wniosku w interesie innej osoby).

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu, wzywa się wnoszącego wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia wniosku).
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu rozpatrzenia wniosku służy prawo do wniesienia skargi.

Podstawa prawna

 1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.,Nr 5, poz. 46).
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 396/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

- jednostki organizacyjne urzędu wg właściwości.

Dane adresowe:

Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl

Numery telefonów:

16 675 20 82

Numery faks:

16 678 64 49

Uwagi

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Wniosek pisemny można:

 1. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 – parter, pok. nr 1
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 , 37-700 Przemyśl
 3. przesłać za pośrednictwem faksu: 16 678 64 49
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 5. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUP: /1srwa0y68c/skrytka lub /1srwa0y68c/skrytkaESP

Ważne! Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Wniosek można wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu; protokół podpisują wnoszący wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Dni i godziny

poniedziałek    -           od   730  do  1530

wtorek             -           od   730  do  1600

środa - piątek  -           od   730  do  1530

Opublikował: Anna Waszczak | Data publikacji: 28-05-2018 11:02
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 10-07-2020 10:14