14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpatrywanie skarg

Nazwa Karty usługi:

Rozpatrywanie skarg

Kogo dotyczy

Każdego

Czas realizacji

 1. Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, zawiadamia się wnoszącego skargę podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Skargi posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Wymagane dokumenty

Skarga zawierająca imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgoda osoby, w interesie której jest składana skarga (w przypadku składania skargi w interesie innej osoby).

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi).
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
 3. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Podstawa prawna

 1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.,Nr 5, poz. 46).
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 396/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu

- jednostki organizacyjne urzędu wg właściwości.

Dane adresowe

Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl

Numery telefonów

16 675 20 82

Numery faks

16 678 64 49

Uwagi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Skargę pisemną można:

 1. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 – parter, pok. nr 1
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 , 37-700 Przemyśl
 3. przesłać za pośrednictwem faksu: 16 678 64 49
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 5. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUP: /1srwa0y68c/skrytka lub /1srwa0y68c/skrytkaESP

Skargę można wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu; protokół podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

Ważne! Skargi nie można złożyć telefonicznie.

Dni i godziny

poniedziałek    -           od   730  do  1530

wtorek             -           od   730  do  1600  

środa - piątek  -           od   730  do  1530

Opublikował: Anna Waszczak | Data publikacji: 28-05-2018 11:01
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 10-07-2020 10:14