24 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpatrywanie skarg

Nazwa Karty usługi:

Rozpatrywanie skarg

Kogo dotyczy

Każdego

Czas realizacji

 1. Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia skargi może ulec wydłużeniu, po uprzednim zawiadomieniu skarżącego.
 2. Skargi posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Wymagane dokumenty

Skarga zawierająca imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
 3. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 5, poz. 46).
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 72/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu

- jednostki organizacyjne urzędu wg właściwości.

Dane adresowe

Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl

Numery telefonów

16 675 21 52

Numery faks

16 678 64 49

Uwagi

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Strona BIP

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

Dni i godziny

poniedziałek    -           od   730  do  1530

wtorek             -           od   730  do  1700

środa - piątek  -           od   730  do  1530

Opublikował: Anna Waszczak | Data publikacji: 28-05-2018 11:01
Modyfikował: Anna Waszczak | Data modyfikacji: 08-08-2019 08:41