15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

Przemyśl, dnia 7 maja 2018 r.

RIF.042.4.34.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2
ww. ustawy  oraz w związku z wprowadzonymi zmianami do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o ponowne rozpatrzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016 -2023.

 

Pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak: WOOŚ.410.1.23.2018.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował, iż dla wprowadzonych zmian w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Pismem znak: SNZ.9020.1.43.2018.BW z dnia 19 kwietnia 2018 r. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

 

Po przeanalizowaniu wniosku co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.).

 

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

 

PDFObwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS dla LPR - maj 2018.pdf

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-05-2018 08:46
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 08-05-2018 08:47