Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

POL.24 - WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

KARTA USŁUGI

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 730 do 1700

WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE

HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ

Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. Odręczny wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej.

 2. Aktualny skrócony odpis zaświadczenie z księgi wieczystej obciążonej hipoteką.

 3. Dowód spłaty kwoty będącej przedmiotem hipoteki.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 5. Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1) czynna w godz. 730-1530, a we wtorek w godz. 800-1600; tel. 16/678-68-20.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82,00 zł,

 2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa niepodlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 3. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Do miesiąca czasu od wszczęcia postępowania (złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

SPOSÓB ODWOŁANIA

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330),

 3. Ustawa z dnia 06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1916).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: .

 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: .

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej(okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11, I piętro, pok. nr 214,

tel. 16/678-33-22

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Metryczka
 • opublikowano:
  25-04-2018 10:19
  przez: Agnieszka Kudła
 • zmodyfikowano:
  19-08-2019 13:14
  przez: Paweł Kikiela
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 884
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×