MODERNIZACJA ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO

W dniu 7 września br. zakończona została realizacja  projektu pt.: „Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia zadania inwestycyjnego Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”, współfinansowanego w 75% z Programu Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg IIIA”. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy powstał w Studiu Architektonicznym „Archecon”- prof. arch. Andrzeja Kadłuczki z Krakowa.

Projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” polega na zabezpieczeniu oraz zagospodarowaniu Zamku i obejmuje następujący zakres prac:
- modernizacja drogi dojazdowej i placu w obrębie wzgórza zamkowego (na działce ewidencyjnej Zamku) oraz dróg i chodników w obrębie dziedzińca zamkowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie i iluminacja dziedzińca),
- adaptacja pomieszczeń na część hotelową wraz z wykonaniem dwóch kondygnacji nadbudowy hotelu, w tym demontaż kotłowni i wykonanie restauracji wraz
z zapleczem,
- modernizacja części teatralnej i wystawienniczej (strefa muzealna), w tym zmodernizowanie pomieszczeń zaplecza teatru (garderoby, magazyny rekwizytów, szatni oraz pomieszczenia sanitarne),
- restauracja rezerwatu archeologicznego: palatium i rotundy (strefa ekspozycyjna),
- budowa amfiteatru dziedzińcowego wewnętrznego oraz odtworzenie rysunku rzutu cerkwi Wołodara wkomponowanego w utwardzoną kamienną posadzkę dziedzińca,
- wykonanie odwodnienia zewnętrznego oraz wykonanie rekonstrukcji tynków.

      Opracowana dokumentacja projektowa stanowiła będzie podstawę do ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków programu Interreg IIIA lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Koszt całego przedsięwzięcia został oszacowany na 13 800 mln zł. Jego realizacja uzależniona jest od terminu ogłoszenia naboru wniosków, zakładamy że będzie możliwe już w I połowie 2007 roku, a jej zakończenie przewidywane jest do końca 2009r.
      Warto również wspomnieć, że dla tej inwestycji zostało opracowane Studium Wykonalności (niezbędny załącznik do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej). Opracowanie to zostało w 100% sfinansowane ze środków Programu Phare 2003 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym”.

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006r
źródło: Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju

dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-10-2006 11:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 15:05

Na skróty