Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta Przemyśla w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl     kancelaria@um.przemysl.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

RIF.7013.1.2018                                                                                                                                                Przemyśl 11.04.2018r.

1.Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśla ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl,
woj. Podkarpackie.

2.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
w formule ”Zaprojektuj i Wybuduj”.

Nazwa zadania:

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta Przemyśla w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady.

37-700 Przemyśl, ul. Plac Rybi, działka nr 660/2 Obr. 207.

Teren objęty Układem Urbanistycznym miasta Przemyśla wpisanym do rejestru zabytków
pod numerem A-1493.

Zakres zamówienia:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, łącznie z  Decyzją Pozwolenia na budowę.
 2. Nadzór archeologiczny.
 3. Dostawa i montaż podziemnego zbiornika na odpady zmieszane z zagospodarowaniem terenu (różnica poziomu terenu).

         Wykonawca do ofert załączy szczegółową charakterystykę proponowanego zbiornika na odpady zmieszane oraz warunki eksploatacji

 1. Obsługa geodezyjna powykonawcza.
 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego (alternatywnie - opracowanie Projektu Organizacji Ruchu).
 3. Zgłoszenie o zakończeniu budowy do PINB w Przemyślu
 4. Wykonawca załączy do oferty warunki gwarancji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3.Kryterium wyboru oferenta:

100 % cena  ryczałtowa

4.Sposób wyceny:

Ryczałtowy

5.Inne informacje:

 1. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Przewiduje się możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

6.Wymagany termin wykonania:

27 sierpień 2018r.

7.Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem niezbędne uprawnienia projektowe oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego w zakresie  wykonania przedmiotowej dokumentacji – załączyć wymagane dokumenty.
 2. Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem kwalifikacje do pełnienia nadzoru archeologicznego – załączyć wymagane dokumenty.
 3. Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem niezbędne uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Samorządu Zawodowego, pełniąca obowiązki kierownika budowy– załączyć wymagane dokumenty.

8.Wymagania w stosunku do wykonawcy:

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Gwarancja 36 miesięcy. Wykonawca załączy do oferty warunki gwarancji.
 3. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.
 4. W cenie ofertowej należy ująć utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu,
 5. Wykonawca do ofert załączy szczegółową charakterystykę proponowanego zbiornika na odpady zmieszane oraz warunki eksploatacji
 6. Ofertę złożyć na załączonym druku.

9.Osoba do kontaktu:

Alicja Żelazko

Urząd Miejski Przemyśl

Wydział Rozwoju, Inwestycji

i Funduszy Zewnętrznych

tel. 16 675-20-70

10. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w terminie do 23 kwietnia 2018r. do godz. 9 00 na adres :

Urząd Miejski Przemyśl

37-700 Przemyśl

Rynek 1

Kancelaria Ogólna

w zamkniętej kopercie z napisem – „Oferta - RIF zbiornik podziemny na odpady, nie otwierać przed 23 kwietnia 2018r. godz. 10 00 ”.

11.Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2018r. godz. 10 00.

Urząd Miejski Przemyśl

37-700 Przemyśl

Rynek 1 pok.20a II piętro.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

12.Załączniki wersja elektroniczna:

 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami.
 2. Druk oferty.
 3. Projekt umowy.

                                                                                                                      Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                       dr inż. Janusz Hamryszczak

                                                                                                                            Zastępca Prezydenta

 

Załączniki:

PDF1.Program Funkcjonalno-Uzytkowy.pdf (1,38MB)
JPEG2.Zał.Nr 1 do PFU.jpeg (305,68KB)
PDF3.Zał Nr 2do PFU.pdf (2,50MB)
PDF4.Zał.Nr 3 do PFU.pdf (1,61MB)
PDF5. Wzór umowy.pdf (396,98KB)
DOC6.druk oferty.doc (37,00KB)

PDFOdpowiedź na pytanie oferenta.pdf (252,18KB)

PDFInf. o unieważnieniu postepowania.pdf (255,69KB)
 


 

Opublikował(a): Marek Legenc Data publikacji: 16-04-2018 08:58 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-04-2018 14:31

Na skróty