15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca

Oferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Przemyska Gala Taneczna – XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla” – 7 październik 2018r.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Przemyską Fundację Rozwoju Tańca spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  8 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Przemyską Fundacją Rozwoju Tańca o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

PDFOGŁOSZENIE.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

 

 

 

Zdjęcie: Szkoła Tańca A-Z

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-04-2018 10:02