5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Stowarzyszenia CZUWAJ WIARO!

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450).

W dniu 3 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie CZUWAJ WIARO! z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu CZUWAJ WIARO! realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „Nie samą piłką człowiek żyje” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 5.000 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 13 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. listownie - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFOgłoszenie Prezydenta Miasta Przemysla.pdf
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego_Stowarzyszenia CZUWAJ WIARO!.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 06-04-2018 12:51