15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej” – Weź udział w konkursie - wygraj cenne nagrody!

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, IPN Oddział Rzeszów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zapraszają dzieci w wieku od 7 do 15 lat, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do udziału w konkursie historycznym pn. „Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej”.

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej i historyczno-literackiej.

 

Ideą konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzi świadomości problemów, jakie  pojawiły się w 1918 roku przed  państwami Europy środkowej i wschodniej, dylematów, przed którymi stanęły narody. Analiza tematu skłoni młodzież do przeanalizowania wartości i motywacji, jakie stały za decyzjami przedwojennych elit. Poznanie politycznego klimatu tamtych czasów pozwoli  poznać opinie, poziom wiedzy i poglądy…

 

 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują:

Marszałek Sejmu RP

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Prezydent Miasta Przemyśla

 

 

 

Muzeum logo.png

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w PrzemyśluPl. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl. Współorganizatorem: IPN Oddział Rzeszów i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
  2. Honorowy patronat: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla.
  3. Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzi świadomości problemów, jakiepojawiły się w 1918 roku przedpaństwami Europy środkowej i wschodniej, dylematów, przed którymi stanęły narody. Analiza tematu skłoni młodzież do przeanalizowania wartości i motywacji, jakie stały za decyzjami przedwojennych elit. Poznanie politycznego klimatu tamtych czasów pozwolipoznać opinie, poziom wiedzy, poglądy.
  4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej i historyczno-literackiej.

 

II UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do dzieci od lat 7-15, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

III ZASADY KONKURSU

1. Wymogi dotyczące prac konkursowych w kategorii historyczno-literackiej:

 - praca napisana samodzielnie przez osobę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie
z pkt.  II Regulaminu;

- praca napisana w konwencji eseju;

- praca nie była wcześniej publikowane w żaden sposób, w części lub w całości;

- praca o objętości od 5000 do 10000 (pięć do dziesięciu tysięcy) znaków z uwzględnieniem odstępów;

- praca napisana w języku ojczystym oraz jej tłumaczenie na język angielski

- praca nie jest plagiatem ani w żaden inny sposób nie narusza praw autorskich i regulaminu Konkursu.

2. Wymogi dotyczące prac konkursowych w kategorii plastycznej:

- praca w formacie A2 wykonana w konwencji plakatu

- technika dowolną

-praca nie jest plagiatem ani w żaden inny sposób nie narusza praw autorskich i regulaminu Konkursu.

W przypadku naruszenia Regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nagród już przyznanych – żądania ich zwrotu.

3. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię

i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) należy umieścić
w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych esejów oraz plakatów

w specjalnej publikacji. Przewidujemy także użycie prac do celów reklamowych konkursu.

5. Przesłanie  pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację tekstu i przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz działań reklamowych
i marketingowych związanych z tą konkursem i publikacją.

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

 

IV TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

1. Ostateczną datą przekazania prac Organizatorowi jest 31 sierpnia 2018 r. O dacie złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

2. Prace literackie powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego
i równolegle na nośniku CD.

3. Prace literackie i plastyczne należy przesyłać pocztą do siedziby  Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Pl. Berka Joselewicza 1  37-700 Przemyśl

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatorów.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria dzieci od 7- 15 lat

Kategoria  młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów

3. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 

 

W konkursie literacko-historycznym w każdej kategorii wiekowej:

Nagroda I – 1000 euro

Nagroda II – 800 euro

Nagroda III – 500 euro

 

W konkursie plastycznym w każdej kategorii wiekowej:

Nagroda I – 1000 euro

Nagroda II – 800 euro

Nagroda III – 500 euro

 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią 2018 r. w prasie oraz na stronie internetowej www.mnzp.pl

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.

3. Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

4. Organizatorzy przewidują ewentualną możliwość przedłużenia terminu zakończenia konkursu.

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mnzp.pl

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-04-2018 12:51
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-04-2018 12:54