1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza nabór wniosków do programu „Przyjazny Dom”

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach programu PRZYJAZNY DOM - Komponent I i Komponent II.

 

przyjazny dom logo.jpeg

 

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

 

KOMPONENT I
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

KOMPONENT II
Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą oraz przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

 

Terminy naborów wniosków:
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku. (decyduje data wpływu wniosku).

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

 

 

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

 

 

Więcej informacji na ten temat oraz dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do przygotowania wniosku znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

przyjazny dom1.jpegpixabay.com

 

 

 


bip.wfosigw.rzeszow.pl

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-04-2018 09:50