12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PIENIĄDZE NA PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

    Realizując długofalową strategię inwestycyjną opisaną w dokumentach planistycznych,  Miasto  Przemyśl poczyniło pierwszy krok do realizacji trzech nowych  inwestycji: „Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny – akwen wodny”, „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”, „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu”.

    W dniu 17 sierpnia br. przedłożono do Fundacji Fundusz Współpracy 3 projekty, mające na celu sfinansowanie opracowania dokumentacji, niezbędnej dla wdrożenia wspomnianych inwestycji. Fundacja Fundusz Współpracy jest jednostką finansująco – kontraktującą Program Phare 2003 PL2003/005-710.01.05, który w zamyśle grantodawców ma na celu przygotowanie projektów infrastrukturalnych, których właściwa realizacja, może być z kolei współfinansowana z Programu Interreg III A. W ramach grantu, istniała możliwość pozyskania środków na studia wykonalności, analizy wpływu na środowisko naturalne, analizy ekonomiczne, biznes  plany oraz inne dokumenty wymagane przez ww. Programy Sąsiedztwa Interreg IIIA / TACIS CBC.
    W wyniku postępowania Komisji Oceniającej złożonej z członków Fundacji oraz niezależnych ekspertów, wszystkie przedłożone przez Miasto Przemyśl projekty przeszły pozytywnie ocenę administracyjną i techniczno – finansową, w konsekwencji 7 listopada br. zostały podpisane umowy na współfinansowanie zadań określonych we wnioskach aplikacyjnych.
    Obecnie,  przystąpiliśmy do rozpoczęcia procedur realizacji ww. celów. Projekt pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny – akwen wodny” zakłada opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz studium wykonalności inwestycji, która w zamyśle władz Miasta ma stać się letnim uzupełnieniem oferty stoku narciarskiego, tworząc docelowo jeden kompleks sportowo – rekreacyjny – przyszłą wizytówkę turystyczną Przemyśla. Wartość projektu oszacowana została na 99 430,22 Euro.
    Drugi z projektów „Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” opiewa na sumę 27 222,56 Euro, w ramach której opracowany zostanie projekt budowlano – wykonawczy.
Natomiast projekt „Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego -„Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu” będzie pierwszym etapem działań zmierzających do kompleksowej modernizacja stadionu KS Czuwaj. Wartość zadania, mającego na celu wykonanie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji inwestycji wyniesie 16 868,60 Euro.
     Mamy nadzieję, że w ten sposób przygotowane inwestycje tj., ze wsparciem środków przedakcesyjnych UE, znacznie podniosą wartość właściwego projektu inwestycyjnego, który będzie przedkładany do współfinansowania  z Programu Interreg w 2006 r. zwiększając tym samym jego szanse na uzyskanie kolejnego wsparcia ze środków UE.   

Przygotował: Tomasz Sikora
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
 
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2005 08:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:05