13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM

Oferta Fundacji Wymiany Kulturowej TOTU TOTAM w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450).

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 29.03.2018 r. Fundacja Wymiany Kulturowej TOTU TOTAM w Przemyślu złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Brave Kids Przemyśl”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Fundację Wymiany Kulturowej TOTU TOTAM, spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 6 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego        w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Fundacją Wymiany Kulturowej TOTU TOTAM w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

PDFOferta Fundacji Wymiany Kulturowej TOTU TOTAM.pdf

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.pdf

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-04-2018 12:21
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 04-04-2018 12:24