25 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii” na lata 2018 - 2022

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii”.

 

Wyniki konkursu dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

 

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

 • oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
 • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki
  do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie
  do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
 • potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy i nr PESEL osób uprawnionych do zawarcia umowy.

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje podmiotowi odwołanie do Prezydenta Miasta Przemyśla.

Odwołanie składa się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.

Odwołania należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej (o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu).

Odwołanie, które wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywane.

Odwołanie rozpatruje Prezydent Miasta Przemyśla po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Podmiot zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

 

 

PDFROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.pdf
 

 

 

 

fot. pixabay

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-03-2018 10:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 03-04-2018 12:01