18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODPISANO POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CMENTARZY WOJENNYCH

     W dniu 26 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, a Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą. Określa ono zakres powierzonych przez Ministra Gminie zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania nekropolii położonych na jej obszarze, w szczególności:

• „konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych,
• pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych,
• współpracę z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
• prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
• prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK,
• przeprowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych,
• inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego”.

     Porozumienie określa między innymi, iż Minister sprawuje nadzór nad realizacją powierzonych Gminie zadań i w tym zakresie ma prawo do wydawania wytycznych określających kierunki i zasady ich wykonania. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Minister będzie przekazywał Gminie dotację w wysokości 53 tys. zł. Porozumienie zostało zawarte na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2006r.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 04-08-2006 11:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04