16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koła Powiatowego i Grodzkiego w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koła Powiatowego i Grodzkiego w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Niewidomi w świecie książek – konkurs literacki”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 2 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego        w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFOferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koła Powiatowego i Grodzkiego w Przemyślu.pdf

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.pdf

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 16-03-2018 15:08
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-03-2018 15:16