Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypełnij ankietę w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r., poz. 310). Rady gmin mają teraz 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą.

Dla Prezydenta Miasta w procesie przygotowania projektu uchwały związanego z tymi zmianami bardzo istotne jest poznanie opinii mieszkańców miasta, reprezentujących ich organów oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką alkoholową. Przedstawiając Państwu skrótowo zmiany wprowadzone ustawą, zachęcamy więc do wypełnienia załączonej ankiety i podzielenia się swoimi uwagami. Na Państwa opinie czekamy do 6 kwietnia. Prosimy o wrzucanie wypełnionych ankiet do specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynki, która znajduje się w holu Urzędu Miejskiego (Rynek 1) – tu znajdą Państwa również gotowe druki. Wypełnione elektronicznie formularze można także kierować na adres mailowy

Ankiety z prośbą o przekazanie opinii zostały już skierowane m.in. do radnych Rady Miejskiej, policji, straży miejskiej, komendanta garnizonu, części stowarzyszeń oraz zarządów osiedli. Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych,37-700 Przemyśl, ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1 lub dzwoniąc pod nr tel. 16 678-57-56.

DOCXANKIETA dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych dla mieszkańców.docx (42,96KB)

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. przedstawiają poniższe tabele:

1) Art. 12

Stan do dnia 08.03.2018r.

Stan od dnia 09.03.2018r.

1.  Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2.  Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy (miasta), odrębnie
dla:

  1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
    o których mowa w art. 18 ust. 3, tj.

      a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
      b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
            (z wyjątkiem piwa),

       c) powyżej 18% zawartości alkoholu.

  1. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.

3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały,
dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży
. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

 

2) Art. 14 usta 2a oraz po dodaniu ust. 2b

Stan do dnia 08.03.2018r.

Stan od dnia 09.03.2018r.

2a.  Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

 

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych
w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

2b. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

PDFUchwała Nr 220/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok (1,51MB)

DOCXliczba-wydanych-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-na-terenie-miasta-przemysla.docx (18,47KB)

Pozostałe materiały związane z tematem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przemyśla znajdą Państwo na stronie:

https://bip.przemysl.pl/30034/3489/akty-prawne-zwiazane-z-procesem-wydawania-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html

zdjęcie: pixabay.com