16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 t. j. z późn. zm.) w myśl art. 34 pkt 4, który stanowi, że szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące: wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 6,37-700 Przemyśl.

Opublikował: Agata Kasyan | Data publikacji: 12-03-2018 10:42
Modyfikował: Agata Kasyan | Data modyfikacji: 12-03-2018 10:47