13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

KONKURS: Program FIO 2018

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

 

Fundusz-Inicjatyw-Obywatelskich-konkurs-na-dotacje-1068x541.jpeg

 

Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

 

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Priorytet Małe inicjatywy;
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  3. Priorytet Aktywni obywatele;
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe


Wysokość wnioskowanej dotacji:

  • w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
  • w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł


Czas realizacji zadania:

- w przypadku Priorytetów 2-4: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),

- w przypadku Priorytetu 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


OFERTĘ należy wypełnić przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego pod linkiem: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/ i wysłać ofertę poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2018 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.


Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej:
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-edycji-2018-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich
oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki tel. 16 675 21 05

 

Fundusz-Inicjatyw-Obywatelskich-konkurs-na-dotacje-1068x541.jpeg

 

 

Przygotowała Marta Kroczek

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 09-03-2018 15:10
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 12-03-2018 11:59