30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii” na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 2237 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii” na lata 2018 - 2022 i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2018 roku do godz. 15.30. lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii”, opracowana techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert – na to samo zadanie w niniejszym konkursie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. Izydory Kossowskiej 1, pok. nr 10, tel. 16 675 20 99.

Załączniki:
PDF   Zarządzenie Nr 73/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii”
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Ogłoszenie
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - OFERTA
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia - Oświadczenie
PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia - WZÓR SPRAWOZDANIA
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 06-03-2018 09:36
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 06-03-2018 09:38