10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprostowanie do artykułu „Śmiertelne zagrożenie dla radnych” - Super Nowości – wydanie weekendowe (2-4 marca 2018 r.)

Artykuł pt. „Śmiertelne zagrożenie dla radnych”, który ukazał się w dniu 2 marca br. w dzienniku Super Nowości, pełen jest nieprawdziwych treści i insynuacji. Co więcej, informacje w nim zawarte nie posiadają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

W związku z powyższym chciałbym zdecydowanie zaprzeczyć zarzutom stawianym przez autorkę niniejszej publikacji, która twierdzi, iż w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu występują jakiekolwiek (a tym bardziej rażące) zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Ani w obiekcie, ani bezpośrednio w sali narad takowe nie występują. Zgodnie z obowiązującym prawem, co roku przeprowadzane są tu badania p.poż., które jak dotąd nie wykazały absolutnie żadnych uchybień w tej kwestii.

 

Insynuacją wprowadzającą w błąd mieszkańców miasta jest informacja, iż w przypadku wybuchu pożaru w sali obrad przemyskiej Rady Miejskiej, z powodu braku gaśnic mogłyby wystąpić trudności w jego ugaszeniu.

Prawdą natomiast jest, że w sali narad (mimo, iż obowiązujące przepisy tego nie wymagają) jest gaśnica, choć ze względu na zabytkowy charakter sali nie ma jej oznakowania, w związku z czym jest ona niewidoczna dla obecnych. Również bezpośrednio przy wejściu do sali znajduje się hydrant wewnętrzny, stanowiący podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, a w pobliżu tego pomieszczenia rozmieszczone są gaśnice proszkowe (regularnie poddawane okresowej aktualizacji), a miejsca usytuowania gaśnic zostały oznakowane znakami zgodnymi z polskimi normami. Ponadto w trakcie obrad i innych spotkań w sali obecni są pracownicy Urzędu, którzy doskonale wiedzą gdzie znajdują się środki ochrony przeciwpożarowej oraz posiadają elementarną wiedzę pozwalającą na prawidłowe zastosowanie ich.

 

Wprowadzająca w błąd mieszkańców miasta jest także informacja, iż cyt. „wyjścia ewakuacyjnego z sali obrad chwilowo brak (…)”.  W związku z tym, że w przedmiotowym pomieszczeniu może przebywać jednorazowo powyżej 50 osób zgodnie z § 238 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) zapewnione zostały dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Jednym z nich są drzwi wejściowe, drugim zaś drzwi do „małej sali”, a z niej na drogę ewakuacyjną, której rolę pełni urzędowy korytarz. Do wyjść tych zapewniono przejścia, zwane w przepisach przeciwpożarowych „przejściami ewakuacyjnymi”, o długości nieprzekraczającej 40m (zgodnie z § 237 ust 1 pkt 1 rozporządzenia jw.), które na podstawie § 237 ust 8 mogą prowadzić łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.

Chciałbym również podkreślić, że obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz o ochronie przeciwpożarowej nie kwalifikują okien do wyjść ewakuacyjnych.

 

Mając na uwadze powyższe, pragnę zapewnić zarówno mieszkańców miasta, jak i obawiających się o swoje życie radnych, iż nie są oni narażeni na żadne niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu lub życiu.

 

 

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 02-03-2018 14:33
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 02-03-2018 14:40