Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu

INFORMACJA

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu (miasto Przemyśl oraz miasta i gminy z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego)


 W dniu 31 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.). W związku z art. 191a w każdej gminie działają powołani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy wyborczy, którzy stanowią Korpus Urzędników Wyborczych.

 Zasady działania urzędników określają przepisy Działu II Rozdział 9 Kodeksu. DOCXwyciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 (14,42KB)

 Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 19 lutego 2018 r. ustaliła tryb i warunki powoływania urzędników wyborczych. Na podstawie § 2 uchwały Dyrektor Delegatury KBW w Przemyślu informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń na terenie właściwości terytorialnej Delegatury.

Urzędnicy wyborczy powoływani są w gminie (mieście) na okres 6 lat przez Szefa KBW. Wykonują swoje zadania niezależnie od pracy zawodowej od dnia zarządzenia wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędników wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:

1) posiadać wykształcenie wyższe
2) muszą być zatrudnieni w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie
nadzorowanych
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4) nie mogą być członkami partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
5) nie mogą być komisarzem wyborczym
6) nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej
7) nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego
8) nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem ich działania (nie dotyczy to urzędników wyborczych w mieście na prawach
powiatu Przemyśl)
9) nie mogą wykonywać swojej funkcji na obszarze gminy (miasta), w której są zatrudnieni.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3), pocztą elektroniczną na adres prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 15 marca 2018 r.

Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia

Przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną nie zwalnia kandydata od obowiązku złożenia w w/w terminie dokumentów w wersji „papierowej”.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony kwestionariusz stanowiący załącznik do Uchwały PKW z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego (poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę).

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992 ze zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

O dotrzymaniu terminu decyduje data „papierowego” zgłoszenia.

Dodatkowe informacja na temat naboru można uzyskać na stronie http://przemysl.kbw.gov.pl i www.pkw.gov.pl oraz pod nr. tel./faks 16 678 37 17, 16 678 39 17.

Załączniki:

1) DOCXwyciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 (14,42KB)
2) PDFUchwała PKW z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (135,75KB)
3) DOCwzór zgłoszenia (35,50KB)
4) DOCXinformacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach. (13,15KB)
 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Wyjaśnienia urzędnicy

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-02-2018 11:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-03-2018 14:59

Na skróty