wykonanie remontu wiat przystankowych na terenie miasta Przemyśla

 

Przemyśl, dnia 14.02.2018r.

 

KTD.271.1.2018

 

Zapytanie ofertowe

 

Informuję, że Gmina Miejska Przemyśl, działając zgodnie z  Zarządzeniem nr 275/2017 z dnia 30.06.2017r. Prezydenta Miasta Przemyśla wprowadzającym Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, zamierza zlecić wykonanie remontu wiat przystankowych na terenie miasta Przemyśla.

Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

Opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. wymagania Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zainteresowanych wykonaniem wymienionego zamówienia zapraszamy do złożenia ofert z podaniem kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiotu zamówienia łącznie oraz z wyszczególnieniem  każdego przystanku osobno w zadaniu nr 1, a w zadaniu nr 2  podania kosztu jednostkowego brutto wykonania usługi wykonanej u Zamawiającego / oszklenie szyby o określonym wymiarze i grubości, zamontowanie kosza na śmieci – realizacja usługi w terminie do 7 dni kalendarzowych po zgłoszeniu telefonicznym lub mailem. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ponadto, do ofert winny być załączone oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3)

Dodatkowych informacji udziela Leszek Krzywoń tel. 016 675 21 12.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia : zadanie 1 – remont 28 szt. wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta Przemyśla – do 15.04.2018 r.

Zadanie 2 –  remont wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta Przemyśla sukcesywnie do 30.11.2018 r.

     3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

     4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

Cena 100%.

5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

6. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na remont wiat przystankowych na terenie miasta Przemyśla”

7. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018r. o godz. 12:00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02 .2018r. o godz. 12:30 w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 pok.120.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

                                                                                                   Zamawiający

 

       Załączniki do Zapytania Ofertowego:





 

 
 

 

Opublikował(a): Marek Legenc Data publikacji: 14-02-2018 12:16

Na skróty