13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NOWA ORGANIZACJA RUCHU NA STARYM MIEŚCIE

   Pod koniec grudnia 2004r. zatwierdzony został, przy pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji, projekt organizacji ruchu drogowego pn. „Ograniczenie ruchu pojazdów na ulicach Starego Miasta w Przemyślu”. Projekt zostanie wprowadzony w życie najprawdopodobniej (zależnie od warunków atmosferycznych) z końcem trzeciej dekady stycznia br.

   Zaprojektowane zmiany wprowadzone zostaną w celu zmniejszenia obecnego ruchu pojazdów na terenie Starówki do niezbędnego minimum, w trosce o stan techniczny nowo wykonanej nawierzchni ulic i obiektów zabytkowych oraz wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszego.
   Zmiany w ruchu na przemyskiej Starówce dotyczyć będą ulic: Kazimierza Wielkiego, Franciszkańskiej, Dąbrowskiego i Serbańska – w całości, a także ul. Władycze na odcinku od Franciszkańskiej do Śnigurskiego, północnej pierzei Rynku (od ul. Kościuszki do ul. Kazimierza Wielkiego) oraz ul. Wodnej i Mostowej na odcinku od Rynku do ul. Ratuszowej. Także w celu podwyższenia bezpieczeństwa wszystkie ulice w obrębie strefy ograniczonego ruchu będą ulicami jednokierunkowymi. Wyeliminowana zostanie również możliwość przejazdu z ul. Grodzkiej do Rynku (i odwrotnie) poprzez wygrodzenie jezdni elementami stałymi na wysokości budynku Rynek 8. Na zamkniętym w ten sposób odcinku drogi planowane jest utworzenie dodatkowego parkingu z dojazdem od ul. Grodzkiej i wyjazdem tą samą ulicą bądź ul. Asnyka.
   Zarówno wjazd, jak i wyjazd ze strefy oznakowane będą znakami drogowymi:
 a) wjazd do strefy – znak „zakaz ruchu” z tabliczką o treści „nie dotyczy pojazdów z identyfikatorami, obsługi komunalnej, zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku na czas nie dłuższy niż 15 minut oraz rowerów”;
- znak „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 ton”;
- znak „strefa zamieszkania”, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/godz., parkowanie w miejscach wyznaczonych).
 b) wyjazd ze strefy – znak „koniec strefy zamieszkania”.
W związku ze znakiem „strefa zamieszkania” projekt zakłada utworzenie wewnątrz strefy
2 parkingów: w ciągu ul. Władycze oraz w ul. Dąbrowskiego.
Zasady wjazdu pojazdów w strefę:
 a) instytucjom z siedzibą przy ulicach objętych strefą wydawany będzie jeden identyfikator na określony pojazd niezbędny do obsługi firmy;
 b) firmom budowlanym i osobom fizycznym, których wjazd jest niezbędny na czas rewaloryzacji lub remontu obiektów wydawane będą jednorazowe identyfikatory. Postój pojazdów i sprzętu ma odbywać się wyłącznie na placu budowy. Dopuszczony zostanie wjazd pojazdów tylko do 5, 0 t, natomiast o większym tonażu za dodatkową odpłatą.
 c) Mieszkańcy ulic objętych ograniczeniami posiadający pojazdy mają możliwość korzystania z parkingów i miejsc zlokalizowanych na przyległych do strefy ulicach (Ratuszowa, Przecznica Wałowej, Wałowa, Śnigurskiego).
 d) Inne przypadki – w sytuacjach szczególnych (imprezy, sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wjazd i parkowanie pojazdów turystycznych o napędzie elektrycznym lub inne uzasadnione przypadki) będą wydawane jednorazowe identyfikatory.

Wjazd w strefę będzie możliwy:
 1) od ulicy Ratuszowej ulicą Wodną do Rynku i wyjazdem w prawo przez ul. Mostową lub ul. Wodną do Rynku następnie w lewo ul. K. Wielkiego do ul. Serbańskiej i wyjazdem ze strefy do ul. Ratuszowej;
 2) od ul. Ratuszowej w ul. K. Wielkiego z możliwością jazdy ul. K. Wielkiego w prawo
i wyjazdem przez ul. Serbańską do ul. Ratuszowej lub w lewo przez odcinek ul. Franciszkańskiej z wyjazdem ul. Władycze i włączeniem do ruchu w ul. Śnigurskiego;
 3) od ul. Śnigurskiego ulicą Dąbrowskiego w ul. Franciszkańską i wyjazdem:
 a) w prawo do ul. Władycze i Śnigurskiego
 b) w lewo i wyjazdem alternatywnym ul. Serbańską w dół do ul. Ratuszowej lub ul. Franciszkańskiej w ul. Asnyka i włączeniem się do ul. Katedralnej.

   Wydawanie identyfikatorów odbywać się będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez zainteresowanego i uiszczeniu opłaty skarbowej. Na pojazd upoważnionego będzie wydawany identyfikator z ważnością do końca roku kalendarzowego, chyba że zainteresowany będzie się starał o ustalenie krótszego okresu jego ważności lub będzie to wynikało z przysługujących uprawnień. Wszystkie identyfikatory będą wydawane za zgodą Prezydenta Miasta Przemyśla.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

Opublikował:  | Data publikacji: 06-01-2005 10:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:00