12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA W ORZECHOWCACH

     Zarząd Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Sara” w Przemyślu zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe ma rzecz działalności organizacji. Działalność statutowa Stowarzyszenia polega na szeroko pojętej opiece nad zwierzętami w oparciu o ustawę o Ochronie Praw Zwierząt.

     Głównym zadaniem jest prowadzenie schroniska, które mieści się w Orzechowcach koło Przemyśla dla bezdomnych zwierząt. Obszar działania schroniska obejmuje obszar nie tylko samego Miasta Przemyśla, ale również obszar byłego województwa przemyskiego. Działalność Schroniska opiera się na pomocy płynącej z Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz darowizn i inicjatyw własnych. W chwili obecnej w schronisku przebywa około 280 zwierząt.
      Informujemy, iż Stowarzyszenia „SARA” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000041543 co pozwala na przekazanie 1% przy składaniu zeznania podatkowego za rok poprzedni. Udzielone wsparcie finansowe w znacznym stopniu pomogłoby w realizacji zadań jakie pełni schronisko.
      Wspomniany 1% podatku można przekazywać na konto Stowarzyszenia o numerze: 74 1050 1546 1000 0022 5480 1877 w Banku Śląskim w Przemyślu.

 

 

WIĘCEJ NA TEMAT ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO - KLIKNIJ >>

 

 

Poniżej zamieszczamy wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Miasta Przemyśla.

 

 

Organizacje Pożytku Publicznego
 Lp.
 Nr KRS

 Nazwa Organizacji


 

 

 

 
 1   0000089943  Miejski Klub Sportowy Polonia, ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 11 1680 1105 0000 3000 0163 7353 Invest Bank O/Przemyśl
 2  0000041543  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "SARA" w Przemyślu, ul. Kosynierów 6/24, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 74 1050 1546 1000 0022 5480 1877 Bank śląski
 3  0000041415  Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 94 1500 1634 1216 3003 0394 0000
 4  0000034952  Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS w Przemyślu, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 40 1050 1546 1000 0012 0218 5649 Bank śląski O/Przemyśl
 5  0000032101  Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Przemyślu, ul. Rogozińskiego 17/63, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 49 8642 1155 2015 1500 2774 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 6  0000020967  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 12 1020 4274 0000 1602 0001 8168 PKO BP S.A. O/Przemyśl
 7  0000017172  Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, ul. Focha 31 gab.16, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 48 1020 4274 0000 1502 0001 9315 PKO BP Oddział w Przemyślu
 8  0000015387  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej, ul. Słowackiego 17, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0090 6280 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Przemyśl
 9  0000015183  Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących PODKARPACIE, ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 24 1680 1105 0000 3000 1026 8179 Invest Bank O/Przemyśl
 10  0000094699  Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 55 1240 2568 1111 0000 3629 4321 PKO S.A. O/Przemyśl
 11  0000127870  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl Numer rachunku: 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130 BGŻ S.A. O/Przemyśl
 12  0000067372  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Rynek 5, 37-700 Przemyśl Numer rachunku:

 13  0000016549  Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Numer Rachunku:
 14   0000191075   Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum NR 1 w Przemyślu, ul. 3Maja 38 Numer Rachunku: 
 15   0000246791  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
"Caritas" w Przemyślu ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, Numer Rachunku: 25 1090 2750 0000 0001 0482 0437 WBK S.A. I Oddział w Przemyślu
 16  0000001812

 Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie",  37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 5,  Bank PEKAO S. A. o/Przemyśl: 47 12402568 1111 0000 3634 4808   


 

 

 17 0000071770   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa, ul Klasztorna 1, 37 - 700 Przemyśl, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Przemyślu, Nr Rachunku: 73 1930 1318 2740 0716 7814 0001

 

Przywileje organizacji pożytku publicznego

 

1. PRAWO DO OTRZYMYWANIA WPŁAT Z 1% PODATKU OD OBYWATELI

 

Przekazanie 1%

 1. możemy go przekazać tylko organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego,
 2. przekazywany jest w momencie sporządzania zeznania podatkowego za rok poprzedni,
 3. kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku.
  (więcej nt. przekazania 1%)

Możliwość przekazania 1% należnego podatku na rzecz organizacji pozarządowych (określone w art. 27d ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych) wprowadzona została zapisami ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Od 01 stycznia 2004 roku w deklaracjach składanych przez osoby fizyczne możliwe jest pomniejszenie podatku należnego o 1% sumy tego podatku, przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Organizacje, którym można przekazać 1% podatku należnego muszą być zarejestrowane w KRS jako organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego.
Informacje na temat organizacji posiadających taki status można znale�ć na http://opp.ms.gov.pl/

1% podatku należnego:

 • przekazywany jest w momencie sporządzania zeznania podatkowego za rok poprzedni - W związku ze zmianą w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2004 roku podatnik może odliczyć wpłaty dokonane pomiędzy 1 maja 2005 a dniem złożenia rocznego zeznania podatkowego, nie pó�niej jednak niż do 30 kwietnia 2006 roku. W poprzednim okresie rozliczeniowym tj. za rok 2005 odliczeniu podlegały wpłaty dokonane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2006.

   

  Rok podatkowy,
  za który przysługuje odpis 1%
  Okres dokonania wpłaty
  2004 1 stycznia - 30 kwietnia 2005

  2005
  1 maja 2005 - 30 kwietnia 2006

   

  Dzięki nowelizacji ustawy podatnik dokonujący wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, w trakcie roku podatkowego, może w rozliczeniu rocznym zdecydować,  jaką część dokonanej wpłaty potraktuje jako odpis 1%, a którą jako darowiznę odliczaną od dochodu. Pamiętać jednak należy, że od 2005 roku limit odpisu darowizn  wynosi do 6% dochodu osoby fizycznej.

 • wyliczany jest z kwoty należnego podatku określonego w pozycji 191 PIT-36 i 121 PIT-37,
 • rozliczany jest w pozycji 192 PIT-36 lub pozycji 123 PIT-37
  UWAGA: wpisujemy kwotę pomniejszenia pomijając grosze (tylko pełne złote).

Należy pamiętać, iż wpłaty muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego.

Na dowodzie tym powinny być zawarte co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,
 • kwota dokonanej wpłaty,
 • nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2006 13:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:10