16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie staży zawodowych w ramach I edycji projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego z informuje,  iż w ramach projektu pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” zakończono realizację staży zawodowych przez uczestników projektu w ramach I edycji.

 

parr logo.jpeg

 

Staż ukończyło 29 uczestników projektu. Płatne staże odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłosiły swój akces do projektu. Staże trwały 8 miesięcy i  miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Uczestnikom projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługiwały badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto brutto / miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Obecnie podpisywane są umowy z Pracodawcami, którzy zdeklarowali się zatrudnić na umowę o pracę na min. 3 miesiące, na min. ½ etatu

Każdy uczestnik projektu odbył indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W ramach spotkań zostały zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu oraz został opracowany Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo zawodowe. Kolejnym etapem w projekcie były szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń została wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane było stypendium szkoleniowe.Obecnie w ramach II edycji realizacji projektu trwają staże zawodowe, które zakończą się w maju 2018 r.

 

Projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” jest realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.06.2018
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł

Uczestnikiem projektu może są osoby spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • osoba długotrwale bezrobotna, zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji
  • osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
  • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)


Łącznie w ramach I i II edycji projektu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 75 uczestników (45 K i 30 M)

 

Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w ich karierze zawodowej !!!


Mamy nadzieję, że ukończony staż przyczynił się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz spełnił marzenia związane z powrotem na rynek pracy i zatrudnieniu !!!

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-01-2018 10:03