15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.507 bezrobotnych, czyli o 150 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 1.022 osób, czyli o 12,0%...

 

pup_logo.png

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu grudnia 2017 r. wynosiła 3.439 osób (45,8% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była mniejsza o 427 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 595 osób i na koniec grudnia 2017 roku wynosiła 4.068 osób (tj. 54,2% ogółu bezrobotnych).

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na :

 

31.10.2017 r.

 

30.11.2017 r.

1.

Polska

6,6

6,5

2.

Województwo podkarpackie

9.5

9,6

3.

Powiat przemyski

14,3

14,4

4.

Miasto Przemyśl

12,5

12,4

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (16,5%), gminy Dubiecko (13,0%), gminy Przemyśl (12,5%), gminy Bircza (10,9%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,3 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

W 2017 r. w urzędzie pracy zarejestrowało się 8.532 nowych bezrobotnych, dla porównania, w roku poprzednim 9.465 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 9.554 osoby, natomiast w roku poprzednim 10.072 osoby.

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 3.421 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 1.473 osoby, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 308 osób
 • Robót publicznych – 205 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 169 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 254 osoby
 • Bon na zasiedlenie – 233 osoby
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 223 osoby
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 81 osób

- rozpoczęcia szkolenia – 98 osób

- rozpoczęcia stażu – 403 osoby

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 205 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 122 osoby

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 2.458 osób

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 524 osoby

- podjęcia nauki – 40 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 181 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 52 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 63 osoby

- z innych przyczyn – 514 osób

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 51,5 % ogółu bezrobotnych (3.864 osoby, w tym 2.070 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z grudnia 2016 r., udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,2 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.334 osoby, tj. 34,5% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (w grudniu 2016 r. było to 1.406 osób, tj. 32,2%).
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 898 osób, które stanowiły 12,0% w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu 2016 r. odpowiednio: 845 i 9,9%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 58,0% (w grudniu ubiegłego roku 75,0%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,2% (w grudniu 2016 r. - 79,1%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 4,8% (w grudniu ubiegłego roku 5,0%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2.234 osoby, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,8% (w grudniu ubiegłego roku 24,4%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 2.117 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 28,2% (w grudniu ubiegłego roku 20,9%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,2%, czyli 314 osób w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu ubiegłego roku zaś odpowiednio 4,0 % i 345 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,5% (38 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu ubiegłego roku odpowiednio: 0,4% i 32 osoby.

 

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 221 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej – w tym  144 osoby niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu (w grudniu ubiegłego roku było to odpowiednio: 239 osób poszukujących pracy i 161 osób niepełnosprawnych).

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

W 2017 roku na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydatkowano łącznie kwotę 23.561.488,81 zł, z tego na realizację:

- Projektów systemowych współfinansowanych z EFS

 • „RPO” 2.599.071,83 zł
 • „PO WER” 5.428.681,28 zł

- Programów z rezerwy Ministra 2.795.598,32 zł

- Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 3.971.029,47 zł

- Pozostałych form pomocy zgodnie z ustawą (limit) 8.767.107,91 zł

 

Ponadto w 2017 roku w ramach środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w kwocie 310.535,51 zł z kształcenia ustawicznego skorzystało 30 pracodawców - sfinansowano koszty kształcenia 167 osób.

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan w końcu grudnia 2017 r.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 394 osoby (w tym 215 kobiet)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 28 (w tym 20 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 2 (w tym 0 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 184 (w tym 145 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 74 (w tym 47 kobiet)

 

W 2017 r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 3.129 ofert (w roku ubiegłym 3.318 ofert). W ogólnej liczbie ofert 55,7 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2016 roku – 61,4 %).

 

PUP.jpeg

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu - Dział Pośrednictwa Pracy

Foto: www.pixabay.com

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 16-01-2018 10:01