24 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwa nowy nabór miejsc przyjaznych rowerzystom

20 grudnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór  podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu, bądź odnowieniem rekomendacji  "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

 

Podstawą odnowienia rekomendacji jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z „Regulaminem współpracy” i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Formularz podpisany przez właściciela zgłaszanego obiektu/miejsca lub osobę przez niego upoważnioną, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie oraz w wersji edytowalnej na adres do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie z "Regulaminem współpracy".

 

zal_2a_wzor_plakietki_MPR.jpeg

 

OGŁOSZENIE O NABORZE oraz ODNOWIENIU rekomendacji MPR

Organizatorzy Systemu Rekomendacji

 

zapraszają:

 • OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
 • ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
 • OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
 • INFORMACJE TURYSTYCZNE;
 • POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo

oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR

 

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także w przypadku województwa:

 • warmińsko mazurskiego na stronie www.warmia.mazury.pl
 • podlaskiego na stronie www.wrotapodlasia.pl
 • lubelskiego na stronach:www.lubelskie.pl oraz www.lubelskietravel.pl
 • podkarpackiego na stronie www.turystyka.podkarpackie.pl
 • świętokrzyskiego na stronie www.swietokrzyskie.travel oraz www.

 

 

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.

Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.

Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do  7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).

 

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:

 • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
 • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
  (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
 • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  (decyduje data wysłania zgłoszenia);
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

 

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany
w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

 

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać  w wersji edytowalnej na adres e-mail:

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (do pobrania):

1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami

DOCzal_1_regulamin_MPR_2018_6.12.doc

2. Formularz zgłoszeniowy

DOCzal_2_formularz_zgloszeniowy_MPR_2018_6.12.doc

3. Instrukcja do formularza zgłoszenia

DOCzal_3_instrukcja_do formularza_zgloszenia_MPR_2018_6.12.doc

4. Wykaz gmin

PDFZal_1a_Wykaz_Gmin.pdf

5. Ogłoszenie o naborze

DOCogłoszenie o naborze_6.12.doc

 

zal_3a_wzor_znaku_MPR.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 12-01-2018 08:21
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 12-01-2018 08:27