12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

      Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) określiła wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Jako sprzęt w rozumieniu ustawy przyjmuje się urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy, którego treść podano poniżej.

 

GRUPY I RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

  

 

Nr grupy

 Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1

 2

1

 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 

  1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

 

  2. Chłodziarki 

 

  3. Zamrażarki 

 

  4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, 

    konserwowania i  przechowywania żywności  

  

  5. Pralki 

 

  6. Suszarki do ubrań 

 

  7. Zmywarki 

 

  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

 

  9. Piece elektryczne 

 

 10. Elektryczne płyty grzejne 

 

 11. Mikrofalówki 

 

 12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności 

 

 13. Elektryczne urządzenia grzejne 

 

 14. Grzejniki elektryczne

 

 15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania  

    pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych

  

 16. Wentylatory elektryczne  

 

 17. Urządzenia klimatyzacyjne  

 

 18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt 

    konfekcjonujący 

 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 

  1. Odkurzacze 

 

  2. Zamiatacze do dywanów 

 

  3. Pozostałe urządzenia czyszczące  

 

  4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu     przetwarzania wyrobów włókienniczych 

 

  5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań 

 

  6. Tostery 

 

  7. Frytownice

 

  8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i 

    zamykania pojemników i opakowań 

 

  9. Noże elektryczne 

 

 10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów,golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

 

 11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 

 

 12. Wagi 

 

 13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  

 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 

 

 A. Scentralizowane przetwarzanie danych: 

 

  1. Komputery duże 

 

  2. Stacje robocze 

 

  3. Jednostki drukujące 

 

 B. Komputery osobiste: 

 

  1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i

    klawiatura  

 

  2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

 

  3. Notebooki 

 

  4. Notepady 

 

  5. Drukarki 

 

  6. Sprzęt kopiujący 

 

  7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

 

  8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

 

  9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, 

    prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną 

 

 10. Terminale i systemy użytkownika 

 

 11. Faksy 

 

 12. Teleksy 

 

 13. Telefony 

 

 14. Automaty telefoniczne 

 

 15. Telefony bezprzewodowe 

 

 16. Telefony komórkowe 

 

 17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 

 

 18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej  

 Sprzęt audiowizualny 

 

  1. Odbiorniki radiowe  

 

  2. Odbiorniki telewizyjne  

 

  3. Kamery video  

 

  4. Sprzęt video

 

  5. Sprzęt hi-fi

 

  6. Wzmacniacze dźwięku

 

  7. Instrumenty muzyczne

 

  8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

5

 Sprzęt oświetleniowy

  1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

 

  2. Liniowe lampy fluorescencyjne

 

  3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

 

  4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe

 

  5. Niskoprężne lampy sodowe  

 

  6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek  

6

 Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych  

 

  1. Wiertarki

 

  2. Piły

 

  3. Maszyny do szycia

  4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

  

  5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania  nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

 

  6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

 

  7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami  

 

  8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

  9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

7

 Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

 

  1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

 

  2. Kieszonkowe konsole do gier video

 

  3. Gry video

 

  4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania

 

  5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

 

  6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym),     żetonem lub innym podobnym artykułem

 

  7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8

 Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

 

  1. Sprzęt do radioterapii

 

  2. Sprzęt do badań kardiologicznych

 

  3. Sprzęt do dializoterapii

 

  4. Sprzęt do wentylacji płuc

 

  5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną  

 

  6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro

 

  7. Analizatory

 

  8. Zamrażarki laboratoryjne

 

  9. Testy płodności

 

 10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności  

 

 Przyrządy do nadzoru i kontroli  

  

  1. Czujniki dymu  

 

  2. Regulatory ciepła  

 

  3. Termostaty

 

  4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

 

  5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i   instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

10

 Automaty do wydawania

 

  1. Automaty do wydawania napojów gorących

 

  2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami  

 

  3. Automaty do wydawania produktów stałych  

 

  4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty

 

  5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

  

 

Wspomniana ustawa określiła również obowiązki użytkownika sprzętu, przyjmując jako generalną zasadę, że użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Przepisy ustawy zabraniają również umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Za zbierającego zużyty sprzęt, zgodnie z treścią ustawy, uważa się - prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W celu ułatwienia użytkownikom sprzętu realizacji wspomnianych obowiązków zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 a) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z póżn. zm. ) gminy winny udostępnić, na stronach internetowych, informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

 

INFORMACJA O ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL PRZEDSIĘBIORSTWACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

 

 

I ELEKTRONICZNY POCHODZACY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Firma

 

 

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Adresy punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

1

Ośrodek Techniki Medycznej „OTEMED „S.C.

 

 

u l. Boh. Getta 17A

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Bohaterów Getta 17A

 

 

ul. Bohaterów Getta 17A

2

Firma Handlowo – Usługowa „ORKA „ S.C.

 

 

ul. Pl .Legionów 1

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Pl .Legionów 1

 

 

ul. Pl .Legionów  1

3

„ PAN HILARY „ Sieć Optyczna Jan Witkiewicz

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 5

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 5

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 5

4

Firma Handlowa „ ZUZANNA „

 

 

S.C. Zuzanna, Wacław Łabaj

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 17

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 17

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 17

5

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ TADEKS „ Eksport Import T. Kędzierski , Z. Kędzierski T. Brzeżański

 

 

Spółka Jawna

 

 

ul. Z. Zielińskiego 14

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Z .Zielińskiego 14

 

 

ul. Z .Zielińskiego 14

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ B I W „ S.C. Witold i Barbara Hryniszyn

 

 

ul. Płk. Borelowskiego 1o

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Płk .Borelowskiego 10

 

 

ul. Płk .Borelowskiego 10

7

Przedsiębiorstwo

 

 

Handlowo- Usługowe „PARTNER” Sp.z o.o

 

 

ul. Boh. Getta 63

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Bohaterów Getta 63

 

 

ul. Bohaterów Getta 63

8

Lampy S.C.

 

 

ul. Wałowa 13

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Wałowa 13

 

 

ul. Wałowa 13

9

 

 

„SINDBAD”

 

 

Spółka Cywilna

 

 

ul. M .Kopernika 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. M. Kopernika 2

 

 

ul. M. Kopernika 2

10

Firma Handlowo – Usługowa

 

 

„ ARDOM „ S.C.

 

 

ul. Grunwaldzka 14

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 14

 

 

ul. Grunwaldzka 14

11

„ MEBLE – ART.” Sp .z o.o.

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

12

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „SZPAK „

 

 

Adam Szpak

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 25

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 25

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 25

13

P.P.U.H. „ ART. –ŻAL “

 

 

Artur Rzucidło

 

 

ul. Płk. Borelowskiego14

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Płk .Borelowskiego 14

 

 

ul. Płk .Borelowskiego 14

14

Firma Handlowa

 

 

„ ULKA „

 

 

Urszula Pawłowicz

 

 

ul. 3 Maja 41

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. 3 Maja 41

 

 

ul. 3 Maja 41

15

Tomasz Pinkowicz

 

 

„ ARKADIS „ Firma Produkcyjno- Handlowa

 

 

ul. Jagiellońska 23

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Jagiellońska 23

 

 

ul. Jagiellońska 23

16

„ GABAR MEBLE 2 „

 

 

Tadeusz Cieplicki

 

 

ul. Ofiar Katynia 17

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Ofiar Katynia 17

 

 

ul. Ofiar Katynia 17

17

Firma Produkcyjno- Handlowo-

 

 

Usługowa „ DIREKT „

 

 

Urszula Kisiela

 

 

ul. Ratuszowa 10

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Ratuszowa 10

 

 

ul. Ratuszowa 10

18

S. C. „TAHER „

 

 

Export- Import  Ewa  Pudlik

 

 

Ewa Staszczak

 

 

ul. Franciszkańska 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Franciszkańska 2

 

 

ul. Franciszkańska 2

19

Export – Import

 

 

“ PAMOS- GALICJA”

 

 

ul. Z. Krasińskiego 26

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Z. Krasińskiego 26

 

 

ul. Z. Krasińskiego 26

20

Zakład  Usługowo - Handlowy

 

 

„ DOMAT „ S. C.

 

 

Witold Uruski

 

 

Zbigniew Szafert

 

 

ul. A. Mickiewicza 20

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 20

 

 

ul. A. Mickiewicza 20

21

VIDEO TOMEX 2 Sp .z  o. o.

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

 

 

ul. A. Mickiewicza 28

22

Serwis Elektroniki „ OMEGA „

 

 

Dariusz Karasiński

 

 

ul. Grunwaldzka 21

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 21

 

 

ul. Grunwaldzka 21

23

Firma Handlowa

 

 

Wiesław Karpowicz

 

 

ul. Władycze 1

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Władycze 1

 

 

ul. Władycze 1

24

Sklep Elektroniczny

 

 

Wacław Puchyr

 

 

ul. A. Asnyka 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Asnyka 2

 

 

ul. A. Asnyka 2

25

Sklep Wielobranżowy

 

 

„ OMEGA „

 

 

Aldona Gromek

 

 

ul. Grunwaldzka 13

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 13

 

 

ul. Grunwaldzka 13

26

„ELEKTRONIK „

 

 

Części i sprzęt RTV

 

 

Eugeniusz Chanas

 

 

ul. Gen. Sowińskiego 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Gen. Sowińskiego 2

 

 

ul. Gen. Sowińskiego 2

27

GAL J & S

 

 

Jan Galiszkiewicz

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 13

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 13

 

 

ul. Św. Jana Nepomucena 13

28

„ MUSICLAND „

 

 

Ireneusz Rybienik

 

 

ul. Wałowa 13

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Wałowa 13

 

 

ul. Wałowa 13

29

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Sklep „ SATURN”

 

 

Jacek Rykała

 

 

ul. Grunwaldzka 47

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 47

 

 

ul. Grunwaldzka 47

30

Sklep- Komis

 

 

Grzegorz Nowak

 

 

ul. A .Mickiewicza 38

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 38

 

 

ul. A. Mickiewicza 38

31

Sklep Branży Elektrycznej

 

 

Leokadia Cichocka

 

 

ul. Grunwaldzka 13

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 13

 

 

ul. Grunwaldzka 13

32

Firma „ ALTUS „

 

 

Sprzęt RTV i AGD

 

 

Zofia Pinkowicz

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 2

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 2

33

Firma Handlowo- Usługowa

 

 

„ B &B” S .C.

 

 

Jerzy Błądziński &

 

 

Robert Błądziński

 

 

ul. T. Kościuszki 7

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. T. Kościuszki 7

 

 

ul. T. Kościuszki 7

34

„INFORES- PRZEMYŚL „

 

 

Sp.z o. o.

 

 

ul. A. Mickiewicza 4

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 4

 

 

ul. A. Mickiewicza 4

35

Firma Handlowo- Usługowa

 

 

„ APEX” S. C.

 

 

ul. Grunwaldzka 97

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 97

 

 

ul. Grunwaldzka 97

36

INTEO S. C.

 

 

ul. T. Rejtana 1A

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. T. Rejtana 1A

 

 

ul. T. Rejtana 1A

37

Firma Komputerowa

 

 

INFORES II S. C.

 

 

G. Polański  M. Bodzioch

 

 

ul. A. Mickiewicza 9

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A. Mickiewicza 9

 

 

ul. A. Mickiewicza 9

38

P.H.U.MILLENNIUM S.C.

 

 

Ewa  Bochnacka

 

 

Maciej Bochnacki

 

 

ul. 3 Maja 22

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. 3 Maja 22

 

 

ul. 3 Maja 22

39

„ EUROSOFT” S. C.

 

 

Marek Lenkiewicz &

 

 

Ryszard Osikowski

 

 

ul. K. Pułaskiego 8

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. K. Pułaskiego8

 

 

ul. K. Pułaskiego8

40

Kadex Komputer S. C.

 

 

ul. Jagiellońska 11

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Jagiellońska 11

 

 

ul. Jagiellońska 11

41

P .H. ”AKCES- KOM” S. C.

 

 

ul. Jagiellońska 10

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Jagiellońska 10

 

 

ul. Jagiellońska 10

42

OCARD System Biuro Obsługi

 

 

Inwestycyjnej

 

 

Krzysztof Jobko

 

 

ul. Z. Zielińskiego 8B

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Z. Zielińskiego 8B

 

 

ul. Z. Zielińskiego 8B

43

„ LEGAL – VOBIS”

 

 

Andrzej Łukaszewicz

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

ul. 3 Maja 19

44

„ OSKAR”

 

 

Maria Terlecka – Menet

 

 

ul. Płk .Borelowskiego 20

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Płk  Borelowskiego 20

 

 

ul. Płk  Borelowskiego 20

45

„LEGAL – VOBIS „

 

 

Waldemar Łukaszewicz

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

 

 

ul. 3 Maja 19

46

Partner Telecom

 

 

ul. Nestora 2

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Nestora 2

 

 

ul. Nestora 2

47

Biobit Komputery, Domowe

 

 

Systemy Alarmowe

 

 

Marcin Jaszczyszyn

 

 

ul. 3 Maja 12

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. 3 Maja 12

 

 

ul. 3 Maja 12

48

Sharky GSM

 

 

Beata Dzik

 

 

ul. Pl .Legionów 3

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Pl. Legionów 3

 

 

ul. Pl. Legionów 3

49

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ SANDRA „

 

 

ul. S. Czarnieckiego 7

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. S. Czarnieckiego 7

 

 

ul. S. Czarnieckiego 7

50

Telefony Komórkowe „PHONE”

 

 

Bartłomiej Barczak

 

 

ul. Sportowa 5

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Sportowa 5

 

 

ul. Sportowa 5

51

TRISS

 

 

Grzegorz Malawski

 

 

ul. A. Dworskiego 5

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. A .Dworskiego 5

 

 

ul. 3 Maja 22

 

 

ul. A .Dworskiego 5

 

 

ul. 3 Maja 22

52

F.H .DIAMENT

 

 

Bożena Karpina

 

 

ul. T. Rejtana 4

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. T. Rejtana 4

 

 

ul. T. Rejtana 4

53

F.H.U.” MEDIA – ART.”

 

 

Małgorzata Kochan

 

 

ul. Św. Józefa 7

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul Św. Józefa 7

 

 

ul Św. Józefa 7

54

Przedsiębiorstwo

 

 

Handlowo- Usługowe

 

 

„ AVIS” S. C.

 

 

ul. Wyb. Wilsona 1

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Wyb. Wilsona 1

 

 

ul. Wyb. Wilsona 1

55

Firma Handlowa „EDA „

 

 

Elżbieta Dutka

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. 3 Maja 19

 

 

ul. 3 Maja 19

56

Polska Telefonia Cyfrowa

 

 

Spółka z o.o.

 

 

ul. Al. Jerozolimskie 181

 

 

Warszawa

 

 

ul. Franciszkańska 12

 

 

ul. Franciszkańska 12

57

Polbita Sp.z o. o.

 

 

ul. Jana Kazimierza 57

 

 

Warszawa

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 17

 

 

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 6

 

 

ul. Kaz. Wielkiego 17

 

 

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 6

 

 

 

 

 

58

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ SZRON „ Sp J.

 

 

Władysław Mazurkiewicz &

 

 

Tadeusz Bereza

 

 

ul .Traugutta 13

 

 

Jarosław

 

 

ul. Sportowa 3

 

 

ul. Sportowa 3

59

RTV Euro AGD Euro Net

 

 

Sp. z o. o.

 

 

ul. Muszkieterów15

 

 

Warszawa

 

 

ul. Sportowa 11

 

 

ul. 29 Listopada 4

 

 

ul. Sportowa 11

 

 

ul. 29 Listopada 4

60

Hurtownia „ANMA „

 

 

Tomasz Wikiera

 

 

ul. I. Daszyńskiego 18

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. I. Daszyńskiego 18

 

 

ul. Jagiellońska 10

 

 

ul. I. Daszyńskiego 18

 

 

ul. Jagiellońska 10

 

 

61

Elektroskandia S.A.

 

 

ul. Dziadoszańska 10

 

 

Poznań

 

 

ul. Gen. Jasińskiego 56A

 

 

ul. Gen. Jasińskiego 56A

62

 

 

Elektro Spark Sp. z o. o.

 

 

ul. Energetyków 15

 

 

Lublin

 

 

ul. A. Dworskiego 57

 

 

ul. A. Dworskiego 57

63

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „MEBLOPOS I „

 

 

Władysław Pilip

 

 

Buszkowice 68A

 

 

ul. K. Opalińskiego 1

 

 

ul. K. Opalińskiego 1

64

ZETO Rzeszów Sp. z o. o.

 

 

ul. Rejtana 55

 

 

Rzeszów

 

 

ul. A. Asnyka 4

 

 

ul. A. Asnyka 4

65

Farmacja Kolejowa Sp. z o. o.

 

 

ul. Radzymińska 94

 

 

Warszawa

 

 

ul. Sportowa 6

 

 

ul. Sportowa 6

66

 

 

Firma ABM S.A.

 

 

ul. Gromadzka 46

 

 

Kraków

 

 

ul. Zyblikiewicza 9

 

 

ul. Zyblikiewicza 9

67

Hurtownie Elektrotechniczne

 

 

Zakład Pracy Chronionej

 

 

„ OSTEL „ Michał Rostafiński

 

 

ul. Boya- Żeleńskiego 23

 

 

Rzeszów

 

 

ul. Boh. Getta 63

 

 

ul. Boh. Getta 63

68

Mix- Electronics S.A.

 

 

Centrum Zarządzania

 

 

ul. Grzegórzecka 79

 

 

Kraków

 

 

ul. 29 Listopada 4

 

 

ul. 29 Listopada 4

69

Apteka Spółka Jawna

 

 

Anna Oleszek

 

 

ul. Grunwaldzka 58

 

 

37- 700 Przemyśl

 

 

ul. Grunwaldzka 58

 

 

ul. Grunwaldzka 58

70

Jeronimo Martins 
Dystrybucja S. A.
ul. Żniwna 5
Kostrzyn

ul. 3 Maja 19

 

ul. 3 Maja 19

 

71

NOMI S.A. 
ul. Witosa 76 
Kielce

ul. 29 Listopada 4

ul. 29 Listopada 4

72

TESCO Polska Sp. z o. o.
ul. Kapelanka 56 
 
Kraków

ul. Gen. Boruty- Spiechowicza

ul. Gen. Boruty- Spiechowicza

73

CORDA Sp. z o. o. 
Apteka Corda 
 
ul. Łyskowskiego 8

Toruń 

ul. Sportowa 11

 

 

ul. Sportowa 11

 

 

74

 

 

Przemyska Gospodarka Komunalna SITA Sp. z o. o. 
 u
l. J. Słowackiego 104
37- 700 Przemyśl

ul. J. Słowackiego 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ) są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

 

 

 

 

dodał: Witold Wołczyk

 

 

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2006 15:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57