27 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana terminu Szkolenia pt. „Prawo Pracy, Czas Pracy i Urlopy 2017/2018 – najnowsze zmiany”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie pn:

„Prawo Pracy, Czas Pracy i Urlopy 2017/2018 – najnowsze zmiany”


 

szkolenie skierowane do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych, specjalistów ds. kadr, kadry zarządzającej oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swoich wiadomości oraz aktualizacją wiedzy.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników wszystkich jednostek i instytucji, pracowników służb kadrowych z przepisami prawa pracy w kontekście podejmowania decyzji kadrowych. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 
Termin szkolenia:       07.02.2018, godz. 9.00 – 16.00Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):

a)   Dla jednej osoby – 300,00 zł netto

b)   Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Wykładowca:   Witold Drozdowski

                      
Szkolenie trwające 8 godzin dydaktycznych odbędzie się w siedzibie PARR S.A.
w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1.


 
Program szkolenia:

1.    Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę od 01.01.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze.

2.    Badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów.

3.    Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

4.    Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. – „obiektywne przyczyny”, prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”.

5.    Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy
o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

6.    Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach.

7.    Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę? Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

8.    Świadectwo pracy - nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017 oraz od 01.01.2018 r.

9.    Nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego, nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy, zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy, zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

10. Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2018 r.

11. Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy.

12.     Urlopy wypoczynkowe, porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

13.     Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2017,  zmiany w 2018 r.

14.     Nowy okres przechowywania dokumentacji. Forma elektroniczna i papierowa przechowywania dokumentacji.

15.     Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia.

16.     Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie: zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

17.     Umowy zlecenie od 01.01.2017 oraz nowa stawka godzinowa od 01.01.2018 r.

18.     Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.). Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować? Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?

19.     Określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy, objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną, kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa, okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

20.     Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

21.     Ograniczenia w zatrudnieniu do tego samego rodzaju pracy. Maksymalne limity zatrudnienia.

22.     Niedyskryminacyjne wynagrodzenie.

23.     Czas pracy w 2018 r.- omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących czasu pracy.

24.     Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

a)      Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności - art. 209 §1 i 2 k.p.

b)      Obowiązek wykonywania nakazów – art. 207 §2 pkt. 6 k.p.

c)       Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.

d)      Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej - art. 235 k.p

e)      Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac,
w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – art. 2001 §3 k.p.

f)       Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

25.     Panel dyskusyjny.Wykładowca:

WITOLD DROZDOWSKI - prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były starszy inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od ponad 20 lat. W latach 1996 – 2001 pracownik Sekcji Porad Prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, gdzie zajmował się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, jak również BHP zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W 2001 roku złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. We wrześniu 2009 roku awansowany na stanowisko Starszego Inspektora Pracy. Pełniąc funkcję Inspektora Pracy przeprowadził prawie dwa tysiące kontroli przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich rodzajów branż i sektorów.
W ramach działań podejmowanych jako Inspektor Pracy sprawował nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.
Autor licznych publikacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce m.in. „Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – nowe rozwiązania” (doradca podatnika 44/2004), „Skutki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych” (doradca podatnika 38/2004).
Od maja 2014 r. prowadzi samodzielną Kancelarię Prawa Pracy i BHP, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy.


Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym.

 

Serdecznie zapraszamy!


fot. parr.jpeg

 

 

Dodatkowe informacje:


tel. (16) 676 09 85 wew.9
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl

 

 

fot. parr.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-01-2018 13:47
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 04-01-2018 13:50