19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018r.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018r.

Wyniki konkursu dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

 1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
 2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki
  do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie
  do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
 3. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy i nr PESEL osób uprawnionych do zawarcia umowy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje podmiotowi odwołanie do Prezydenta Miasta Przemyśla.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.
 3. Odwołania należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej (o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. Odwołanie, które wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywane.
 5. Odwołanie rozpatruje Prezydent Miasta Przemyśla po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Podmiot zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

Załącznik:
PDFKONKURS- ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 28-12-2017 14:38