13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

      W dniu 30 marca 2006 r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 lutego 2006 r.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2005 r.:
a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2005 r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla – proj. Nr 55/06.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – proj. Nr 42/06.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2006 roku – proj. Nr 43/06.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Przemyskim porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu – proj. Nr 44/06.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Trzebownisko w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzebownisko i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu całodobowej opieki pielęgniarskiej – proj. Nr 45/06. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów    i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. Nr 41/06.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – proj. Nr 39/06.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Przemyskiego Centrum Kultury        i Nauki – proj. Nr 40/06.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 46/06, 47/06, 54/06, 58/06.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 48/06.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – proj. Nr 49/06.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 50/06.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 51/06.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 52/06.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego – proj. Nr 53/06.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od likwidacji  „Hala” sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 57/06.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do „Hala” Spółki z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 56/06.
20. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Przemyślu za 2005 r.  
21. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu za 2005 rok.
22. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
23. Interpelacje i wnioski radnych.
24. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2006 15:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57