11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 26 stycznia 2006 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu odbędzie się  XLII s e s j a Rady Miejskiej w Przemyślu.

Program Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.12.2005 r.
3. Rozpatrzenie uwag wniesionych do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Aktualizacja 2004/2005.
4. Rozpatrzenie uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla – proj. Nr 17/06.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2006r. – proj. Nr 11/06.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku osobom i rodzinom tego potrzebującym, w tym w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, określenia zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków oraz określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc – proj. Nr 12/06.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok – proj. Nr 16/06.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r. – proj. Nr 19/06
10. Podjęcie uchwał w sprawach z zakresu mienia komunalnego gminy:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością GMP – proj. Nr 1/06,
b) zbycia nieruchomości będącej własnością Miasta Przemyśla – proj. Nr 2/06,
c) zbycia nieruchomości będącej własnością GMP – proj. Nr 3/06,
d) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 4/06,
e) zbycia nieruchomości będącej własnością GMP - Nr 5/06
f) zbycia nieruchomości będących własnością Miasta Przemyśla – proj. Nr 6/06,
g) zbycia nieruchomości będących własnością GMP – proj. Nr 7/06,
h) zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne – proj. Nr 8/06,
i) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przemyślu – 9/06,
j) nabycia nieruchomości na rzecz GMP – proj. Nr 10/06.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców:
a) Miasta i Gminy Sieniawa – proj. Nr 13/06,
b) Miasta Przeworsk – proj. Nr 14/06,
c) Gminy Gać – proj. Nr 15/06.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 18/06.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał 2005 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok – proj. Nr 20/06.
15. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-01-2006 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57