PROGRAM SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

    Uprzejmie  z a p r a s z a m  na XXXIX  s e s j ę  Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 27 października 2004r. (czwartek) o godz. 9.00, w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego,  Rynek 1 w Przemyślu.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.09.2005r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla inż. Tadeuszowi Niemcowi – proj. Nr 221/2005.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 6 w Przemyślu – proj. Nr 201/2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Przemyśl – proj. Nr 220/2005.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 211/2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Sanem I/04” – proj. Nr 205/2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną na lata 2005 – 2008 – proj. Nr 210/2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową – proj. Nr 208/2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 204/2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 203/2005.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych – proj. Nr 209/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania na obsługę bankową budżetu miasta Przemyśla oraz miejskich jednostek organizacyjnych
– proj. Nr 212/2005.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta
– proj. 214/2005r.
15. Podjecie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta – proj. Nr 213/2005,
Nr 215/2005, Nr 216/2005, Nr 217/2005, Nr 218/2005.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 202/2005.
17. Podjecie uchwał w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu zadania własnego
w postaci prowadzenia publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi
a/ z Gminą Przemyśl - proj. Nr 223/2005
b/ z Gminą Medyka – proj. Nr 224/2005,
18. Podjecie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Przemyśl o przejęciu zadania własnego w postaci prowadzenia oddziału żłobkowego - proj. Nr 225/2005
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
– proj. Nr 206/2005.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu
Nr XIX/76/77 z dnia 29.06.1977r. w sprawie nadania nazw osiedlom mieszkaniowym istniejącym i projektowanym oraz ulicom miasta Przemyśla
na terenach osiedli mieszkaniowych i włączonych do miasta – proj. Nr 207/2005.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 222/2005.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt – proj. Nr 219/2005.
23. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za II kwartał 2005r.
25. Interpelacje i wnioski radnych.
26. Zakończenie obrad.

Stanisław Radyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-10-2005 11:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56

Na skróty