22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ w PRZEMYŚLU

XXXII s e s j a Rady Miejskiej w Przemyślu, odbędzie się w dniu 17 lutego 2005 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2004 r.
3. Podjęcie rezolucji w sprawie powołania Instytutu Obrony Dobrego Imienia Polski - proj. Nr 46/2005.
4. Podjęcie rezolucji w sprawie apelu do samorządowców z Przemyśla, aby złożyli wnioski o autolustrację do Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie bądź też złożyli oświadczenia, iż nie byli pracownikami lub współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz zachęcająca parlamentarzystów województwa podkarpackiego do wniesienia pod obrady Sejmu RP nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne - proj. Nr 49/2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Przemyślu - proj. Nr 26/2005.
6. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Przemyślu - proj. Nr 29/2005.
7. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Przemyślu - proj. Nr 28/2005.
8. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Przemyślu - proj. Nr 31/2005.
9. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Technikum dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu - proj. Nr 32/2005.
10. Podjęcie uchwały o zamiarze stopniowej likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu im. prof. Władysława Szafera w Przemyślu - proj. Nr 30/2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu im. prof. Władysława Szafera w Przemyślu - proj. Nr 33A/2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu im. prof. Władysława Szafera w Przemyślu w ponadgimnazjalną szkołę policealną - proj. Nr 37A/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu - proj. Nr 36/2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu w ponagimnazjalną szkołę policealną dla dorosłych - proj. Nr 34/2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Nr 2 i włączenia go do Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka Winnickiego w Przemyślu - proj. Nr 35/2005.
16. Podjęcie uchwały o zamiarze stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przemyślu - proj. Nr 27/2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Roźwienica w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Roźwienica i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu całodobowej opieki pielęgniarskiej - proj. Nr 3/2005.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2005-2008 - proj. Nr 4/2005.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - proj. Nr 41/2005, Nr 42/2005.
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - proj. Nr 43/2005.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 r. – proj. Nr 1/2005.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r. - proj. Nr 24/2005, Nr 25/2005, 50/2005.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta projektu o nazwie: Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu w km 0+000 do 0+500 - etap II, projekt nr 28 - proj. Nr 39/2005.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - proj. Nr 40/2005.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania - proj. Nr 5/2005.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - proj. Nr 44/2005.
27. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym Skarbowi Państwa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 16/2005,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne oraz ustanowienia służebności gruntowej - proj. Nr 21/2005,
c) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 8/2005, Nr 9/2005, Nr 10/2005, Nr 11/2005, Nr 12/2005, Nr 17/2005, Nr 22/2005,
d) zbycia udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - Nr 13/2005, Nr 14/2005, Nr 15/2005,
e) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 18/2005, Nr 19/2005, Nr 38/2005,
f) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - proj. Nr 20/2005,
g) wyłączenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego - proj. Nr 23/2005.
28. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku” - proj. Nr 47/2005.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Delegatów Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku” - proj. Nr 48/2005.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Przemyśla ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie - proj. Nr 6/2005.
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Błękitny San - szlak wodny” rozwój turystyki wodnej w dolinie Sanu - proj. Nr 7/2005.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla - proj. Nr 45/2005.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Przemyśla - proj. Nr 282/2004.
34. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej rady miejskiej za IV kwartał 2004 r.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2005 r. - proj. Nr 2/2005.
36. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu za 2004 r.
37. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego za 2004 r.
38. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2004r.
39. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
40. Zmiany w składach komisji rady.
41. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
42. Interpelacje i wnioski radnych.
43. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-02-2005 10:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56