13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIV RADY MIEJSKIEJ w PRZEMYŚLU

 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2005 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Księdzu Prałatowi Stanisławowi Zarychowi – proj. Nr 81/2005.
3. Zakończenie obrad.

Projekt Nr 81/2005

Uchwała ……./2005
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ………………. 2005 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Księdzu Prałatowi Stanisławowi Zarychowi

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) - Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala co następuje:

§ 1

W uznaniu zasług za działalność na rzecz potrzebujących pomocy oraz okazywane bezinteresownie serce ludziom zagrożonym różnego rodzaju patologiom, Rada Miejska w Przemyślu n a d a j e Księdzu Prałatowi Stanisławowi Zarychowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wielkiemu społecznikowi i patriocie za całokształt działalności duszpasterskiej na rzecz mieszkańców miasta Przemyśla.

§ 2

Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezydent
Miasta Przemyśla
mgr Robert Choma


UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2004r. do Rady Miejskiej wpłynął od Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości, Działaczy Opozycyjnych lat 80-tych, Ruchu Światło-Życie oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wspólny wniosek w sprawie nadania Księdzu Prałatowi Stanisławowi Zarychowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nadawanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Wniosek zawierający życiorys został przekazany Komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, która w dniu 10 marca 2005r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Biorąc pod uwagę działalności Księdza Prałata Stanisława Zarycha, ukazaną we wniosku będącym w załączeniu, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Przemyśla
mgr Robert Choma

Opublikował:  | Data publikacji: 20-04-2005 20:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56