14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 maja 2005 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Jarosławskim w przedmiocie realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny uczniów w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
– proj. Nr 136/2005. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) „Wysockiego I/04” – proj. Nr 143/2005,
b) „Wysockiego II/04 – proj. Nr 144/2005,
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i wyrażenia zgody na odpłatne umorzenie części udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w „Hala” sp. z o.o. w Przemyślu 
– proj. Nr 126/2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, oznaczonej jako działka nr 6/3 obr. 74, objętej księgą wieczystą Nr 54981 wraz z zabudowaniami – budynkiem hali sportowej, hotelu oraz restauracji wraz z towarzyszącą infrastrukturą – proj. Nr 127/2005. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację „Hala” sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 128/2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – proj. Nr 129A/2005. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r. – proj. Nr 131/2005, 
Nr 132/2005, Nr 133/2005, Nr 145/2005, Nr 146/2005, Nr 153/2005, Nr 154/2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 148/2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Miasta Przemyśla – proj. Nr 113/2005. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 155/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia o przejęciu pojazdów na własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 114/2005.
14. Podjęcie uchwał gruntowych:
a) w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 119/2005, Nr 123/2005,
b) w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne – proj. Nr 120/2005,
c) w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl 
– proj. Nr 118/2005,
d) w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl 
oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 117/2005, 
e) w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
– proj. Nr 116/2005,
f) w sprawie zamiany nieruchomości – proj. Nr 115/2005, 
g) w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 122A/2005, 142/2005,
h) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 134/2005, 135/2005,
i) w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 141/2005,
j) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl 
– proj. Nr 147/2005. 
k) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 155/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie darowizny nieruchomości – proj. 149/2005.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia flagi Miasta Przemyśla 
– proj. Nr 140/2005. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Miasta Przemyśla używanego do celów podróży służbowej radnego – proj. Nr 137/2005.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla 
oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 130/2005. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 86/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej 
pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu – proj. Nr 138/2005. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 87/2005 w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich 
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
– proj. Nr 139/2005. 
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 125/2005.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 150/2005. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania 
na drogach publicznych miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty 
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. Nr 124/2005. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia:
a) wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w Przemyślu – proj. Nr 151/2005.
b) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu – proj. Nr 152/2005,
24. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
25. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres 
od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. 
26. Interpelacje i wnioski radnych. 
27. Zakończenie obrad. 
Opublikował:  | Data publikacji: 27-06-2005 07:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56