27 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok.

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2017r., poz. 2237) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 561/ 2017 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert – na to samo zadanie
w niniejszym konkursie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, pok. nr 8,  tel. 16 675 20 48.

Załączniki:
PDF   Zarządzenie Nr 561/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu w 2018 r.
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - OGŁOSZENIE
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - OFERTA
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia - OŚWIADCZENIE
PDFZałącznik nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA
DOCXZałącznik nr 2 do zarządzenia - OFERTA - wersja edytowalna
DOCXZałącznik nr 3 do zarządzenia - OŚWIADCZENIE - wersja edytowalna
DOCXZałącznik nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA - wersja edytowalna
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 08-12-2017 11:11
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 08-12-2017 11:40