12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” - Konkurs wiedzy o twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie wiedzy o twórczości Jacka Kaczmarskiego. Konkurs organizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

I etap:

Uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów (w każdej konkursowej edycji są to inne tematy) i w terminie do 15 lutego 2018 r. przysyłają ją w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Organizatora:

 

Centrum Młodzieży

ul. Krupnicza 38

31-123 Kraków

z dopiskiem: „Jacek Kaczmarski”

 

oraz w wersji elektronicznej na adres:

 

Proponowane tematy:

1. „Pętla lub do zajezdni zjazd” – środki lokomocji i transportu jako metafory egzystencji i rzeczywistości w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

2. „Ach, jakbym chciała być jak oni” – poetycki głos Jacka Kaczmarskiego o samotności i wyobcowaniu człowieka.

3. „Dobrze jest żyć wśród wielkich ludzi” – portrety społeczeństw, komun i grup na różnych etapach ich funkcjonowania.

4. „Latami nie liczy się losu” – motyw starości w liryce Jacka Kaczmarskiego.

 

 • Jury Konkursu wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje ich autorów do drugiego etapu.
 • W pracy należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego.

 

W I etapie za pracę z wybranego tematu można zdobyć maksymalnie 15 pkt.

 

 

II etap:

 

 • Jest rozmową o pracy, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika Konkursu, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.
 • Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury.
 • Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom.
 • Poza uczestnikami Konkursu, inne osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego  mogą przyglądać się przebiegowi drugiego i trzeciego etapu, z wyłączeniem obrad Jury.
 • Jury wyłania uczestników trzeciego etapu.

 

Podczas II etapu można uzyskać maksymalnie 18 pkt., ich podział jest następujący:

 

 • Rozmowa o pracy (ok. 10 minut) – prezentacja przez autora pracy wybranego tematu, a następnie rozmowa z Jury Konkursu – 7 pkt.

 

 • Interpretacja utworu (ok. 15 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów, powiązany z wybranym przez niego tematem pracy. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut – w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację (ok. 5 minut) i uczestniczy
  w krótkiej rozmowie z Jury (ok. 5 minut) – 8 pkt. (w tym 5 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę).

 

 • Rozpoznawanie 5 tytułów utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikowi i publiczności (ok. 5 minut). Każdy uczestnik słucha fragmentów pięciu utworów Jacka Kaczmarskiego (3 pkt. za 5 poprawnych odpowiedzi, 2 pkt. za 3-4 poprawne odpowiedzi oraz 1 pkt. za 2 poprawne odpowiedzi, 0 pkt. za 1 lub całkowity brak odpowiedzi).

 

 

III etap:

 

 • Uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej.

 

 W III etapie można zgromadzić maksymalnie 19 pkt., według następującego podziału:

 

 • Interpretacja utworu (ok. 20 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów. Zakres losowanych utworów w tym etapie obejmuje całokształt twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut – w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację ustnie i uczestniczy w rozmowie z Jury (ok. 15 minut) – 7 pkt. (w tym 4 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę).

 

 • Quiz  (ok. 30 minut – dla wszystkich uczestników równocześnie) – 12 pkt.

 

 • Trzeci etap wyłania zwycięzców Konkursu, jednak zdobywane punkty sumują się ze wszystkich etapów i są upubliczniane po każdym etapie.

 

 Maksymalnie, łącznie ze wszystkich etapów Konkursu można otrzymać 52 pkt.

 

 1. Nagrody konkursowe zapewniane są przez Organizatora. Nie wyklucza to nagród indywidualnych przyznawanych przez osoby zainteresowane wspieraniem Konkursu.

 

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży oraz innych kosztów związanych z pobytem w Krakowie.

 

 1. Wszelkie decyzje organizacyjne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, pozostają w kompetencjach Jury Konkursu.

 

 1. Przesyłając pracę na konkurs, prosimy o umieszczenie kartki ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora na potrzeby Konkursu (wzór zgody będzie załącznikiem do Regulaminu).

 

 1. Zgodę można wycofać, wycofując się jednocześnie z udziału w Konkursie. O takiej sytuacji, prosimy niezwłocznie poinformować Organizatora.

 

 1. Do pracy prosimy załączyć wydrukowane: imię i nazwisko autora tekstu, adres do korespondencji lub adres e-mailowy, numer telefonu, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). Organizator potrzebuje tych danych w celu przesłania informacji po zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

 

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Dorota Zajkowskij, tel. (12) 430-00-15 wew. 243.

 

Kaczmarski 2018, afisz.jpeg

 

Pobierz załączniki:

DOCZgoda na przetwarzanie danych - Konkurs J.K..doc

DOCRegulamin konkursu J.K. 2018 - pytania.doc

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-12-2017 10:15
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 01-12-2017 10:16