14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POSIEDZENIE WYJAZDOWE KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ SEJMU RP

     W Sali Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00. Przybyłych powitał Przewodniczący Komisji Karol Karski i przedstawił porządek posiedzenia. Pierwszym punktem było wystąpienie Władysława Ortyla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na temat: aspektów realizacji działań w ramach programów operacyjnych w opinii instytucji zaangażowanych w proces absorpcji oraz informacje na temat Programu dla Polski Wschodniej.

Następnie głos zabrali:

• Ewa Draus – Wojewoda Podkarpacki;
• Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska;
• Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
• Barbara Kuźniar-Jabłczyńska - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
• Zdzisław Klonowski - Prezes Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
• Dawid Laska - Dyrektor INTERREG w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

    W końcowej części spotkania Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Małgorzata Ossowska dokonała prezentacji projektu z funduszu ISPA – „Oczyszczalnia Ścieków w Przemyślu”. W przerwie poprzedzającej ostatni punkt obrad uczestnicy posiedzenia udali się na zwiedzanie Przemyskiej Starówki.
     Przedmiotem posiedzenia wyjazdowego było omówienie stanu wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Przedakcesyjnych oraz Funduszy Strukturalnych w Województwie Podkarpackim. Dyskutowano również na temat trudności związanych z wdrażaniem nowych projektów w kontekście stosowanych procedur i wymagań polskich oraz europejskich. W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP odbyło się dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Posła Ziemi Przemyskiej na Sejm RP Marka Kuchcińskiego Prezesa Klubu Parlamentarnego PiS.
     Na zakończenie posiedzenia Komisji Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wyraził swoje podziękowania wyraźnie podkreślił, iż spotkanie takie jak dzisiejsze-wyjazdowe posiedzenie Komisji Sejmu RP jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, jak i sprzyja szerszemu dialogowi społecznemu, przybliża problemy lokalne i pomaga je wspólnie rozwiązywać.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 26-07-2006 15:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54