Nabór projektów strategicznych do Strategii MOF Przemyśl

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl w zakresie przedsięwzięć planowanych do złożenia w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dedykowanych dla MOF, w szczególności do Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (projekty rewitalizacyjne).

loga_MOF.jpeg

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania zintegrowanych projektów strategicznych, które będą realizowane na obszarze MOF Przemyśl.

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 projekt strategiczny dla MOF, co do zasady, powinien obejmować co najmniej 3 gminy z terenu danego MOF lub rozwiązywać problem istotny dla MOF
w jak najbardziej całościowy sposób. Jeśli z uwagi na przedmiot projektu nie jest zasadne angażowanie większej liczby gmin wówczas projekt może obejmować 2 gminy lub 1 gminę. Dotyczy to w szczególności tzw. ostatnich ogniw np. konieczne jest skanalizowanie jedynie kilku miejscowości w dwóch albo jednej gminie by zapewnić czystość rzeki istotnej dla całego MOF lub konieczna jest inwestycja dotycząca obiektu punktowego istotnego dla MOF lub nie jest zasadne/efektywne tworzenie dwóch lub więcej konkurencyjnych wobec siebie obiektów.

 

Zgłaszającymi mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- instytucje kultury,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

- przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Strategii mają mieć zintegrowany i komplementarny charakter, a ich realizacja ma przyczynić się docelowo do osiągnięcia wizji MOF Przemyśl, która została określona następująco: „Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl to obszar o zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, atrakcyjnym do zamieszkania i pracy, obszar wspierania inwestycji, aktywności turystycznej i rekreacyjnej, przyjazny środowisku naturalnemu, otwarty na współpracę, tworzący idealne warunki do zamieszkania, nauki i pracy”.

Projekt powinien być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie/rozwiązywanie problemów występujących na terenie MOF Przemyśl, w szczególności na obszarach zdegradowanych.

 

Nabór projektów trwa od 20 listopada 2017 roku do 27 listopada 2017 roku.

 

Zaproponowane projekty, po ich analizie zgodności z wizją Strategii i celami strategicznymi oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020, wpisane zostaną do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

Projekty wpisane do Strategii będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w konkursach dedykowanych dla MOF, przy czym wpisanie przedsięwzięcia do dokumentu nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.

 

Umieszczenie projektu w Strategii jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” RPO WP 2014-2020, gdyż zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020, niezależnie od kategorii uprawnionego beneficjenta w Działaniu 6.3, w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarze MOF będą one mogły uzyskać dofinansowanie jedynie z puli środków wydzielonych na konkurs dedykowany dla MOF. Projekty te nie będą mogły być przedstawiane do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego.

Ponadto wszystkie projekty rewitalizacyjne planowane do realizacji na terenie danego MOF muszą wynikać ze Strategii właściwej dla tego MOF oraz musi być spełniony warunek, że projekty te wynikają z właściwego programu rewitalizacji obowiązującego na terenie gminy objętej realizacją projektu.

 

Wypełnione karty projektów należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Informacje można uzyskać pod nr tel. 16 676 09 85 wew. 9, e-mail:   - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - opracowująca aktualizację Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

DOCXWZÓR KARTY PROJEKTU STRATEGIA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMYŚL.docx (82,41KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 20-11-2017 14:21

Na skróty