20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent podpisał umowę na zakup 15 nowoczesnych autobusów miejskich

13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowe autobusy z silnikami zasilanymi gazem CNG już w najbliższe wakacje wyruszy na przemyskie ulice. Ponadto wszystkie nowo zakupione autobusy oraz 25 pozostających aktualnie w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji zostaną wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.

 

Autosan.png

 

15 listopada br. w przemyskim Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla, w której udział wzięli również m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Zastępcy Prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa, Prezes MZK Alicja Chuchra, przedstawiciele firmy AUTOSAN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Michał Stachura i Dyrektor Regionalny Grzegorz Królicki, a także reprezentanci firmy R&G Plus – Wiceprezes Zarządu Mieczysław Lenart i Prokurent Janusz Mroczka. Podczas spotkania Prezydent Miasta podpisał umowę na zakup nowych autobusów miejskich. Umowa zobowiązuje Firmę AUTOSAN Sp. z o.o. do dostarczenia pojazdów do końca sierpnia przyszłego roku, jednak jak zapewnia Prezes Zarządu sanockiej firmy – producent chciałby je dostarczyć jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, czyli do końca czerwca 2018.  

 

 

Zakup autobusów miejskich klasy maxi realizowany jest w ramach zadania „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”, które to zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Przemyśl w ramach przedmiotowego zadania dokonała zakupu 13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowych autobusów z silnikami zasilanymi gazem CNG. Poza zakupem autobusów, dokonano również zakupu wyposażenia do tych pojazdów, a także do 25 pozostających już w taborze MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostały wyłonione dwie firmy:

  1. AUTOSAN Sp. z o.o., który dostarczy autobusy Autosan M12 LF Sancity 12LF z ceną ofertową brutto 11 496 810 zł w zadaniu nr 1 (13 autobusów z silnikami wysokoprężnymi) i ceną ofertową 2 383 740 zł w zadaniu nr 2 (2 autobusy z silnikami zasilanymi gazem CNG)
  2.  
  3. R&G PLUS, który dostarczy wyposażenie do autobusów w cenie ofertowej 2 194 320

 

Przy wymienionych cenach ofertowych dofinansowanie z UE dla wszystkich trzech części zamówienia wynosi 11 108 650, zł, a planowany do odzyskania podatek VAT – 3 005 870 zł

Dokonując wyboru wykonawcy autobusów zamawiający kierował się przede wszystkim ich ceną, ale również niebagatelne znaczenie miały parametry techniczne oferowanych autobusów oraz okres ich gwarancji.

Zamawiający postawił przede wszystkim niskie koszty eksploatacji, ekologię, łatwy dostęp do autobusów przez osoby niepełnosprawne ruchowo, nie zapominając o pasażerach niedowidzących oraz niewidomych.

Jednostki napędowe wszystkich autobusów będą spełniały wyśrubowane normy EURO 6, oraz będą się cechowały niskim zużyciem paliwa, co jest wkładem w ochronę środowiska i czystsze powietrze w naszym mieście.

 

Wszystkie autobusy będą się cechowały niskimi podłogami, co pozwoli na bezproblemowe wjechanie do nich pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim. Dla pasażera na wózku inwalidzkim przewidziano specjalne miejsce w autobusie. Nie zapomniano również o pasażerach niedowidzących oraz niewidomych, dla których w newralgicznych miejscach autobusu będą umieszczone specjalne piktogramy. Dużym udogodnieniem dla osób niedowidzących i niewidomych będzie wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej w postaci zapowiedzi głosowych.

Nowe autobusy będą mogły pomieścić do 95 pasażerów. Będą wyposażone w klimatyzację co powinno poprawić komfort podróży w szczególności w okresie letnim i zimowym.

 

autosan2.png

 

Wyposażenie autobusów pozwoli między innymi na poprawę bezpieczeństwa pasażerów, gdyż w każdym pojeździe będzie zamontowany między innymi system monitoringu wizyjnego. Pasażerowie przemieszczający się po naszym mieście nowymi autobusami będą mogli podładować swojego smartphone dzięki zainstalowanym 4 ładowarkom.

 

Autosan3.png

 

Poza dostawą autobusów w ramach kontraktu, w MZK Sp. z o.o. w Przemyślu, zostanie zorganizowana przez AUTOSAN Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi dla nowych autobusów.

 

Autosan4.png

 

Autosan5.png

 

Zakup 15 autobusów miejskich oraz wyposażenia pojazdów to część większego projektu Gminy Miejskiej Przemyśl realizowanego w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl pn. "Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu: 28 926 245,39 PLN

Wartość dofinansowania: 19 772 481,04 PLN

Pozostały zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

 

Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).

Rozbudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.

  • Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:

4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

- przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

- przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)

- przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).

 

Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).

Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę chodników dla pieszych, przebudowę istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.

Całkowita wartość: 1 201 500,00 PLN

Dofinansowanie: 1 021 274,97 PLN

 

 Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:

  • Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).

Zatoki autobusowe będą usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron będą wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron będą również wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce zostaną umieszczone wiaty przystankowe.

Całkowita wartość: 841 678,39 PLN

Dofinansowanie: 715 426,62 PLN

 

 

 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 15-11-2017 11:27
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-11-2017 13:30