16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA - STRESZCZENIE

Po trwających wiele miesięcy pracach nad aktualizacją Strategii, radni Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. przyjęli w głosowaniu ten dokument o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta Przemyśla.

Przy tworzeniu Strategii Sukcesu Miasta – z terminem realizacji do 2013 roku – poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakim chcemy widzieć Przemyśl za kilkanaście lat? Gdzie nasze Miasto powinno szukać swoich szans:? Co zapewni mieszkańcom najlepsze życie, a Miastu pomnażanie jego zasobów i wartości?
 Przyjęta metodologia opierała się na czterech założeniach:
- Strategia skupia się na kilku starannie wyselekcjonowanych i zhierarchizowanych celach – ich nadmiar wywoływałby wątpliwości, co do możliwości realizacji;
- dokument musi koncentrować uwagę czytelnika na celach strategicznych oraz uwarunkowaniach wspierających ich osiąganie
- nadmierna obszerność dokumentu Strategii utrudnia jej wykorzystywanie
- każda Strategia Rozwoju powinna zmierzać do wykorzystania w maksymalnym stopniu cennych odmienności, cech charakterystycznych i unikalnego zasobu historycznego Miasta.

Podczas prac nad Strategią wypracowana została misja miasta (zbiór zasad wyznaczających sposoby realizacji rozwoju miasta) oraz wizja miasta (obraz miasta w przyszłości).

Misja Miasta Przemyśla
My, mieszkańcy Przemyśla, ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym, budujemy praworządne i bezpieczne miasto, a podstawą zgodnych działań jest tradycja i wiara oraz otwartość i tolerancja. W tym duchu rozwijamy dialog społeczny i pielęgnujemy naszą bogatą historię oraz dziedzictwo kulturowe. Tworząc społeczeństwo obywatelskie, kierujemy się życzliwością, uczciwością i sprawiedliwością, a za fundamenty rozwoju uznajemy odpowiedzialność za człowieka, naszą Wspólnotę i środowisko.

Wizja Miasta Przemyśla
Przemyśl jest miastem dynamicznym, o dużym znaczeniu dla kraju. W związku ze swym położeniem stanowi „Bramę na Wschód” i miejsce kontaktów gospodarczych Europy, a także prężny ośrodek turystyczny. Mieszkańcy w duchu otwartości i tolerancji rozwinęli wielokulturowy dialog czyniąc z Miasta centrum kulturowe, religijne i akademickie. Unikalne zabytki kultury, architektury oraz sztuki są odnowione i stanowią dumę mieszkańców. Miasto budują ludzie świadomi walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych, dzięki czemu jest atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.

 Na podstawie„Raportu o stanie Miasta Przemyśla” oraz części analizy SWOT „Słabe Strony” sformułowano listę najważniejszych problemów, z którymi zmaga się miasto.
Do rozwiązania tych problemów wyznaczono 7 celów strategicznych.

Cel strategiczny C01:
„Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w mieście Przemyślu poprzez współpracę z sektorem organizacji pozarządowych oraz budowę zaufania do władz samorządowych”
Problemy:
­ brak świadomości i znaczenia narzędzi dialogu publicznego
­ nadmierne upolitycznienie samorządu
­ brak skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Cel strategiczny C02:
„Podniesienie konkurencyjności Przemyśla poprzez dbałość o zasób historyczny miasta oraz rozwój turystyki i sportu”
Problemy:
­ brak całościowego i spójnego programu rozwoju turystyki i sportu
­ zły stan zabytków

Cel strategiczny C03:
„Wspieranie wzrostu liczby mieszkańców Przemyśla oraz budowa sprawnego i rozwiniętego systemu oświaty o strukturze wspierającej rozwój Przemyśla”
Problemy:
­ osłabienie potencjału rozwojowego miasta z powodu spadku liczby mieszkańców
­ brak programu całościowej restrukturyzacji systemu oświatowego oraz mechanizmów i narzędzi jego wdrażania

Cel strategiczny C04:
„Stworzenie całościowej koncepcji rozwoju mieszkalnictwa w Przemyślu oraz poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych”
Problemy:
­ brak polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego oraz zły stan komunalnych budynków mieszkalnych
­ brak spójnej, całościowej polityki mieszkaniowej

Cel strategiczny C05:
„Instytucjonalne wspieranie przez samorząd Przemyśla rozwoju przedsiębiorczości, poprawa klimatu i rozwój współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem prywatnym”
Problemy:
­ brak koncepcji wspierania rozwoju działalności gospodarczej
­ brak dostatecznego wspierania przez samorząd procesu organizowania się przedsiębiorczości

 Cel strategiczny C06:
„Funkcjonalny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego system infrastruktury komunikacyjnej dostosowany do potrzeb mieszkańców i warunków przestrzenno-ekologicznych”
Problem:
­ niewydolny drogowy system komunikacyjny i zły stan techniczny dróg

Cel strategiczny C07:
„Kompleksowe rozwiązania w zakresie systemu polityki społecznej”
Problem:
­ niska skuteczność dotychczasowej polityki społecznej

Do każdego celu strategicznego wypracowane zostały cele szczegółowe i odpowiadające im miary postępu ustalone do monitorowania wdrażania Strategii oraz oceny jej wykonania w odniesieniu do przyjętych celów.

Dokument Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla dostępny jest na stronie internetowej www.przemysl.pl

Źródło: Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju UM

dodał: Witold Wołczyk Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2005 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52