ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

    Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 29 września 2005 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1  w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 30 czerwca i 24 sierpnia 2005 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do II etapu realizacji projektu „Błękitny San – szlak rowerowy i „Szlak Fortyfikacji Nadsańskich” rozwój turystyki wodnej w dolinie Sanu – proj. Nr 157/2005.
4. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 197/2005, Nr 198/2005.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2005 r. – proj. Nr 163/2005.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia organizacji
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu
– proj. Nr 164/2005.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Przemyśl przedszkoli publicznych – proj. Nr 196/2005.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych – proj. Nr 167/2005.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta
na 2005 r. – proj. Nr 177/2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r. – proj. Nr 168A/2005,
Nr 170/2005, Nr 171/2005, Nr 172/2005, Nr 173/2005, Nr 174/2005, Nr 175/2005,
Nr 176/2005, Nr 178/2005, Nr 191/2005, Nr 192/2005, Nr 195/2005
11. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl
– proj. Nr 181/2005, Nr 182/2005, 183/2005, 185/2005,
b) zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 184/2005,
c) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz użytkownika wieczystego – proj. Nr 186/2005,
d) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 193/2005,
e) zamiany nieruchomości i w sprawie uchylenia Uchwały Nr 281/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Miasta Przemyśla – proj. Nr 187/2005,
f) ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 188/2005, Nr 189/2005, Nr 190/2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Przemyślu spółka z o.o. urządzeń infrastruktury technicznej oraz nieruchomości – proj. Nr 169/2005.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
– proj. Nr 194/2005.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk Miejskich – proj. Nr 165/2005.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 166/2005.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie orzeczenia o przejęciu pojazdów
na własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 180/2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 179/2005.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy górnego odcinka ulicy Wyspiańskiego
z wlotem od ulicy Bolesława Chrobrego, na ulicę Wincentego Witosa
– proj. Nr 121/2005.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2005r.
20. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla z realizacji zarządzeń za okres
od 1 kwietnia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
21. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
22. Interpelacje i wnioski radnych.
23. Zakończenie obrad.

 


Stanisław Radyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-09-2005 14:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52

Na skróty