26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 17  listopada 2017 r.  do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje).
  5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, tel. 16 675-20-48.

W załączeniu:
- PDF   Zarządzenie Nr 463/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”
- PDFZałącznik do zarządzenia
-DOCoferta - wersja Word.DOC
-DOCsprawozdanie - wersja Word.DOC
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 27-10-2017 15:39
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 27-10-2017 15:58