17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 30 września 2017 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.479 bezrobotnych, czyli o 102 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 916 osób, czyli o 10,9%...

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu września b.r. wynosiła 3.538 osób (47,3% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 93 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 9 osób i na koniec września 2017 roku wynosiła 3.941 osób (tj. 52,7% ogółu bezrobotnych).

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na :

 

    31.07.2017 r.

 

    31.08.2017 r.

1.

Polska

7,1

7,0

2.

Województwo podkarpackie

9.9

9,9

3.

Powiat przemyski

14,4

14,4

4.

Miasto Przemyśl

    13,2

13,0

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,4%), gminy Przemyśl (12,4%), gminy Dubiecko (13,2%), gminy Bircza (10,4%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,6 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

We wrześniu b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 804 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 699 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 906 osób, natomiast w miesiącu poprzednim 744 osoby.

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 372 osoby

- podjęcie pracy subsydiowanej – 155 osób, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 29 osób
 • Robót publicznych – 28 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 9 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 30 osób
 • Bon na zasiedlenie – 23 osoby
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 30 osób
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 6 osób

- rozpoczęcia szkolenia – 16 osób

- rozpoczęcia stażu – 44 osoby

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 8 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 9 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 203 osoby

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 45 osób

- podjęcia nauki – 6 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 0 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 3 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 8 osób

- z innych przyczyn – 37 osób

 

Według stanu na dzień 30 września 2017 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 53,1 % ogółu bezrobotnych (3.968 osób, w tym 2.086 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,5 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.339 osób, tj. 33,7% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 860 osób, które stanowiły 11,5% w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 867 i 11,4%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 60,5% (w miesiącu poprzednim 60,3%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,2% (w miesiącu poprzednim 79,5%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 5,2% (w miesiącu poprzednim 5,0%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2.226 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,8% (w miesiącu poprzednim również 29,8%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 2.065 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 27,6% (w poprzednim miesiącu 27,3%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 3,5%, czyli 262 osoby w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 2,9 % i 217 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,5% (40 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,5% i 40 osób).

Według stanu na 30 września 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 198 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej – w tym  144 osoby niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 207 osób poszukujących pracy i 148 osób niepełnosprawnych).

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec września b.r.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 363 osoby (w tym 193 kobiety)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 52 (w tym 36 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 11 (w tym 2 kobiety)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 212 (w tym 159 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 122 (w tym 67 kobiet)

We wrześniu b.r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 270 ofert, to o 103 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 60,4 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (we wrześniu 2016 roku – 48,3 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w   marcu 2017 roku

W tym subsydiowane

ogółem

    270

163

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

224

117

miejsca aktywizacji zawodowej

46

46

 

z tego

staże

36

36

prace społecznie użyteczne

10

10

dla niepełnosprawnych

1

0

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu we wrześniu b.r. 13,0% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 10,8 %.

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu - Dział Pośrednictwa Pracy

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-10-2017 21:57
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-10-2017 22:02